wstążka żałobna
Kieruje do strony BIP, Link otwiera się w nowej zakładce Logo BIP Przełącza na kontrastową wersje strony
Przywraca rozmiar czcionki do domyślnej wartości Zwiększa rozmiar czcionki Zwiększa rozmiar czcionki
EnglishGermanMongolianPolishUkrainian

Pomoc materialna dla uczniów

Przypominamy o możliwości ubiegania się o pomoc materialną dla uczniów szkół oraz wychowanków ośrodków aktualnie kształcących się, zamieszkałych na terenie Gminy Legnickie Pole. Kompletnie wypełnione wnioski wraz ze stosownymi załącznikami należy złożyć do dnia 15 września 2022 r. w Urzędzie Gminy. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Stypendia wypłacane są w formie refundacji poniesionych przez wnioskodawców kosztów na podstawie przedłożonych oryginałów faktur bądź rachunków na cele wskazane we wniosku i decyzji o przyznaniu stypendium (stąd też konieczność zbierania rachunków i  faktur wystawianych imiennie na wnioskodawcę do wypłaty stypendium).

Autor: red. Natalia Czernicka