wstążka żałobna
Kieruje do strony BIP, Link otwiera się w nowej zakładce Logo BIP Przełącza na kontrastową wersje strony
Przywraca rozmiar czcionki do domyślnej wartości Zwiększa rozmiar czcionki Zwiększa rozmiar czcionki
EnglishGermanMongolianPolishUkrainian

Gospodarka Odpadami

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE STAWEK OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI OBOWIĄZUJĄCEJ OD 1 LUTEGO 2022 ROKU.

Na podstawie art. 6k ust. 1 pkt 1, ust. 2, ust. 2a, ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm.) Wójt Gminy Legnickie Pole zawiadamia, że w dniu 28 grudnia 2021 r. Rada Gminy Legnickie Pole podjęła uchwałę nr XXXVI.315.2021 (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia 11 stycznia 2022 r. poz. 131) w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Legnickie Pole.

Zgodnie z powyższą uchwałą od 1 lutego 2022 r. miesięczne stawki opłat
za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą:

 1. 27,00 zł za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość;
 2. 81,00 zł od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość – opłata podwyższona w przypadku niewypełniania obowiązku selektywnego zbierania odpadów*;
 3. zwalnia się z części opłaty dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne, o których mowa w ustawie o Karcie Dużej Rodziny – 13,00 zł miesięczna kwota zwolnienia za każdego członka rodziny wielodzietnej;
 4. zwalnia się z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostującymi bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym – 2,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

* w przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku segregacji odpadów wójt  z urzędu wyda decyzję, w której określi wysokość opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące, w których nie wypełniono obowiązku segregacji, stosując stawkę opłaty podwyższonej.

WAŻNE:

Zgodnie z  ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2021 poz. 888 z późn. zm.), każdy mieszkaniec jest zobowiązany do selektywnego zbierania odpadów komunalnych obejmującego:

 • papier i tektura – pojemnik niebieski, 
 • szkło – pojemnik zielony, 
 • metale i tworzywa sztuczne – pojemnik żółty,
 • odpady bio, odpady kuchenne – pojemnik brązowy,
 • odpady zmieszane (w tym zimny popiół) – pojemnik czarny. 

Przypominamy prawidłowa segregacja odpadów wpływa na zmniejszenie ilości odpadów zmieszanych, a to przedkłada się na zmniejszenie kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów.

Do właścicieli nieruchomości zostaną wysłane zawiadomienia o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczone, jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych wskazanych w dotychczas złożonej deklaracji.

UWAGA: Terminy płatności oraz nr kont  nie uległy zmianie.

Zmiana stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie wprowadza obowiązku składania nowych deklaracji. Właściciel nieruchomości uiszcza opłatę w wysokości podanej w zawiadomieniu. Nową deklarację składają jedynie właściciele nieruchomości, którzy są zobowiązani do złożenia pierwszej deklaracji, lub nowej w przypadku zmiany danych mających wpływ na zmianę danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (np. zmiana liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość związaną z narodzinami, zgonem, zmianą miejsca zamieszkania, kompostowaniem bioodpadów w przydomowym kompostowniku).

Do złożenia nowej deklaracji o opłatach za odpady zobowiązani są tylko właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujący bioodpady stanowiące odpady komunalne, którzy chcą skorzystać z ulgi związanej z kompostowaniem bioodpadów. Zwolnienie właściciela nieruchomości, który posiada kompostownik wynosi  2,00 zł miesięcznie.

Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości składa w Urzędzie Gminy w Legnickim Polu osobiście, listownie lub w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy e PUAP na obowiązującym wzorze deklaracji dostępnym w  Urzędzie Gminy w Legnickim Polu i na stronie internetowej www.bip.legnickiepole.pl w terminie do 10 dnia miesiąca następującego
po miesiącu, w którym nastąpiła przesłanka do zmiany opłaty za gospodarowanie odpadami.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do prawidłowości danych zawartych w deklaracji Urząd wezwie do udzielenia wyjaśnień w powyższym zakresie oraz  do złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wykazującej stan faktyczny zgodny z rzeczywistością. Niewypełnienie tego obowiązku prowadzi do wydania decyzji administracyjnej określającej wysokość zaległości i odsetek.

W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z Urzędem Gminy w Legnickim Polu, ul. Kiliana Ignacego Dientzenhofera 1, pod nr tel. 76 85-82-848 (deklaracje, wywóz odpadów komunalnych) oraz pod nr tel. 76 713-58-31 (płatności, zaległości) w godzinach pracy urzędu.


Zgodnie z  ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2021 poz. 888 z późn. zm.), każdy mieszkaniec jest zobowiązany do selektywnego zbierania odpadów komunalnych obejmującego:

 • papier i tektura – pojemnik niebieski, 
 • szkło – pojemnik zielony, 
 • metale i tworzywa sztuczne – pojemnik żółty,
 • odpady bio, odpady kuchenne – pojemnik brązowy,
 • odpady zmieszane (w tym zimny popiół) – pojemnik czarny. 

W związku z powyższym w przypadku nadmiaru któregokolwiek odpadu komunalnego, proszę o wystawianie w odpowiednich workach do tego przeznaczonych oznaczonych napisem:

 • niebieski „PAPIER”
 • zielony „SZKŁO”
 • żółty „METALE I TWORZYWA SZTUCZNE”
 • zmieszane „CZARNY”
 • brązowy „BIO”.

WAŻNE

W przypadku wystawiania odpadów „BIO” w worki ze zwykłego plastiku, materiał ten zanieczyszczałby w ten sposób powstały kompost i zaburzyłby proces rozkładu odpadu. Ten rodzaj śmieci należy wyrzucać w specjalnych biodegradowalnych i kompostowanych workach dostępnych do zakupu głównie w sklepach ekologicznych – które każdy mieszkaniec kupuje
we własnym zakresie.

W związku z powyższym, jeżeli nadmiar odpadów komunalnych nie będzie wystawiany w odpowiednich kolorach do tego przeznaczonych firma nie ma obowiązku ich od mieszkańców odbierać.