wstążka żałobna
Kieruje do strony BIP, Link otwiera się w nowej zakładce Logo BIP Przełącza na kontrastową wersje strony
Przywraca rozmiar czcionki do domyślnej wartości Zwiększa rozmiar czcionki Zwiększa rozmiar czcionki
EnglishGermanMongolianPolishUkrainian

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego

Nadzwyczajne zagrożenia mogą być następstwem:

Awarii technicznej – rozumianej, jako gwałtowne, nieprzewidziane uszkodzenie lub zniszczenie obiektu budowlanego, urządzenia technicznego, lub systemu urządzeń technicznych powodujące przerwę w ich użytkowaniu lub utratę właściwości

Katastrofy naturalnej – rozumianej, jako zdarzenie związane z działaniem sił natury
w szczególności wyładowania atmosferyczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, długotrwałe występowanie ekstremalnych temperatur, pożary, susze, powodzie, masowe występowanie szkodników chorób roślin i zwierząt albo chorób zakaźnych ludzi albo też działanie innego żywiołu.

Zdarzeń naruszających bezpieczeństwo obywateli i porządek publiczny.

System ochrony ludności (osób, dóbr, środowiska) realizuje cztery główne zadania:

1.    Zapobieganie zagrożeniom i minimalizacja potencjalnych strat. W zadaniu tym mieszczą się następujące przedsięwzięcia:

 1. − prace legislacyjne i badania naukowe;
 2. − analiza zagrożeń (przyczyn, charakteru i skutków);
 3. − analiza społeczno- ekonomicznych implikacji zagrożeń;
 4. − tworzenie rezerw i zapasów;
 5. − budżetowanie i organizowanie;
 6. − realizacja budowli i systemów zabezpieczających;
 7. − przygotowanie służb ochrony ludności i powszechna edukacja społeczeństwa;
 8. − racjonalne zagospodarowanie przestrzenne;
 9. − egzekwowanie przestrzegania przepisów ochronnych.

2. Przygotowanie się na sytuacje trudne. Przygotowanie to oznacza kompleks przedsięwzięć planistyczno-organizacyjnych mających na celu podniesienie i osiągnięcie gotowości do poradzenia sobie z przewidywanymi lub niespodziewanymi zagrożeniami, godzącymi w bezpieczeństwo ludzi, dóbr i środowiska naturalnego.

Zadanie to obejmuje m.in.:

 1. − weryfikację planów operacyjnych;
 2. − ćwiczenia i treningi zgrywające;
 3. − doraźne szkolenia ludności;
 4. − odtwarzanie rezerw i zapasów;
 5. − organizowanie stanowisk kierowania;
 6. − alarmowanie i powiadamianie.

3.  Reagowanie w miarę racjonalnie w warunkach zagrożenia. Reagowanie na zagrożenia obejmuje kompleks przedsięwzięć interdyscyplinarnych, podejmowanych w celu likwidacji źródeł zagrożeń, ograniczenia ich rozmiarów i skutków a także ratowania i udzielania pomocy poszkodowanym.

Obejmuje ono m.in.:

 1. − organizowanie ośrodków kierowania i koordynacji;
 2. − mobilizowanie służb ratowniczych i ochotników;
 3. − informowanie władz, środków masowego przekazu i społeczeństwa;
 4. − ratownictwo i ewakuację;
 5. − udzielanie wszelkiego rodzaju pomocy poszkodowanym;
 6. − zapewnienie porządku w strefach zagrożenia (klęski);
 7. − wsparcie przez siły zbrojne;
 8. − samoobronę (samoochronę) powszechną.

4.  Odbudowę racjonalną i bardziej odporną na zagrożenia. Stanowi ona kompleks przedsięwzięć krótko i długoterminowych służących usunięciu skutków zagrożenia, przywróceniu normalnych warunków funkcjonowania społeczeństwa, gospodarki i środowiska, a także w celu usunięcia przyczyn zagrożenia, zapobieżenia ofiarom i stratom oraz powtórzenia zjawisk niebezpiecznych. Zadanie to obejmuje:

 1. − odbudowę krótkoterminową (przywrócenie niezbędnych standardów życia);
 2. − odbudowę długoterminową (do kompletnej odbudowy całego obszaru objętego klęską);
 3. − wykrywanie i badanie przyczyn zagrożeń;
 4. − analiza skutków zjawisk niebezpiecznych i katastrof;
 5. − doskonalenie celów i metod prognozowania.
Inspektor ds. bezpieczeństwa
i zarzadzania kryzysowego
………………………………..
Urząd Gminy Legnickie Pole
ul. Dientzenhofera 1

Tel:  76 8582853
Fax: 76 8582849
@: bzklp@interia.pl