wstążka żałobna
Kieruje do strony BIP, Link otwiera się w nowej zakładce Logo BIP Przełącza na kontrastową wersje strony
Przywraca rozmiar czcionki do domyślnej wartości Zwiększa rozmiar czcionki Zwiększa rozmiar czcionki
EnglishGermanMongolianPolishUkrainian

Pomoc społeczna

Działania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Legnickim Polu mają na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie ich trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stania pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Jak również wsparcie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka.

GOPS w Legnickim Polu swoim działaniem obejmuje 17 sołectw podzielonych na 3 rejony opiekuńcze, w których realizowane są zadania z zakresu pomocy społecznej wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej ( z późn. zm.).

GOPS udziela następujących świadczeń wynikających z zakresu ustawy o pomocy społecznej.:

 • przyznawania i wypłacanie zasiłków: stałych, okresowych, celowych, i celowych specjalnych,
 • udzielania pomocy w naturze,
 • świadczenie pracy socjalnej,
 • organizowania i świadczenia usług opiekuńczych,
 • kierowania do domu pomocy społecznej,

Ponadto ośrodek realizuje dodatkowe zadania z zakresu:

 • wypłacania świadczeń rodzinnych,
 • wypłacania dodatków mieszkaniowych,
 • wypłacania świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Rejon I

Starszy specjalista pracy socjalnej Agnieszka Piłat tel. 76/85-82-823
Rejon I obejmuje: Koskowice, Bartoszów, Mąkolice, Koiszków, Legnickie Pole (ulice: Księżnej Anny, Benedyktynów, Św.Jadwigi, Norwida, Sienkiewicza, Klasztorna, Pobożnego, Dientzenhofera, Książąt Śląskich, Piastowska, K. D. Asama, Bajdara, Długosza, Matejki, Krasińskiego)

Rejon II

Starszy specjalista pracy socjalnej mgr Sylwia Petryszyn tel. 76/85-82-823
Rejon II obejmuje: Nowa Wieś legnicka, Psary, Biskupice, Raczkowa, Kłębanowice, Księginice, Taczalin)

Rejon III

Starszy specjalista pracy socjalnej mgr Adriana Kopij-Jakubów tel. 76-85-82-823
Rejon III obejmuje: Czarnków, Lubień, Gniewomierz, Ogonowice, Strachowice, Mikołajowice, Legnickie Pole (ulice: Tatarska, Bielowskiego, Janczarska, Turecka, Fredry, Kossak-Szczuckiej, Miskiewicza, Słowackiego, 9 kwietnia, Brodatego, Wyspiańskiego, Rycerska)

 • Zespół Interdyscyplinarny w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach powołuje grupy robocze, w skład których wchodzą przedstawiciele:
 • jednostek organizacyjnych pomocy społecznej;
 • gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych;
 • policji;
 • oświaty;
 • ochrony zdrowia.

Do zadań grup roboczych należy, w szczególności: opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie, monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy, dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań. Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Legnickim Polu mieści się w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. H.Pobożnego 6, 59-241 Legnickie Pole,  tel. 76-85-82-823.https://www.e-bip.org.pl/gopslegpole/

Wzory dokumentów