wstążka żałobna
Kieruje do strony BIP, Link otwiera się w nowej zakładce Logo BIP Przełącza na kontrastową wersje strony
Przywraca rozmiar czcionki do domyślnej wartości Zwiększa rozmiar czcionki Zwiększa rozmiar czcionki
EnglishGermanMongolianPolishUkrainian

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Gmina Legnickie Pole zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gminy Legnickie Pole

Data publikacji strony internetowej: 08.09.2020

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 08.09.2020

Oświadczenie sporządzono dnia: 08.09.2020

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Przy samoocenie i analizie dostępności wykorzystano narzędzie https://achecker.ca/ , z którego wynika, że strona jest dostępna pod względem technicznym. Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu  08.09.2020Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Marcin Matyja, adres poczty elektronicznej promocja@legnickiepole.pl.  Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.Dostępność architektoniczna

Urząd Gminy Legnickie Pole, ul. Dientzenhofera 1, 59-241 Legnickie Pole Do budynku prowadzi 1 wejście: główne od ul. Dientzenhofera. Wejście to posiada ułatwienie dla osób niepełnosprawnych ruchowo (strome schody). Osoby na wózku inwalidzkim lub z inną niepełnosprawnością ruchową, mogą skorzystać z windy, która dojeżdża do I piętra budynku. Sekretariat znajduje się na I piętrze budynku, po prawej stronie od schodów. Informacja o godzinach pracy urzędu znajduje się na szklanych drzwiach przy wejściu do budynku. Tablica z informacjami o stanowiskach w poszczególnych pokojach znajduje się na półpiętrze, na ścianie po prawej stronie. Winda dojeżdża do pierwszego piętra, aby dostać się na kolejne piętra, należy skorzystać ze schodów. Na piętrach nie ma schodków ani progów, utrudniających poruszanie się osobom na wózkach. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na I piętrze, na wprost windy. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W urzędzie nie ma zatrudnionej osoby posługującej się językiem migowym. Aby skorzystać z pomocy osoby posługującej się językiem migowym, należy zgłosić ten fakt pracownikowi sekretariatu lub meilowo pod adresem sekretariat@legnickiepole.pl.Aplikacje mobilne

Gmina Legnickie Pole udostępnia bezpłatną aplikację mobilną BLISKO:

Blisko w wersji dla systemu Android

Aplikacja służy do komunikacji dwustronnej z mieszkańcami Gminy Legnickie PoleInformacja dla użytkowników niepełnosprawnych

 • Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab.
 • Nawigacja jest też przyjazna dla osób niewidomych dzięki wzorcowym tytułom podstron i porządkującej funkcji nagłówków
 • W całym serwisie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczenie aktywnego linka czy pola formularza. Fokus przemieszcza się po wszystkich widocznych elementach aktywnych strony w logicznej kolejności. To pozwala na wygodną obsługę serwisu np. użytkownikom niepełnosprawnym ruchowo czy w znacznym stopniu niedowidzącym.
 • Zadbaliśmy o odpowiedni kontrast tekstu do tła. Dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.
 • Staramy się pisać zrozumiałe teksty oraz formatować je w sposób zgodny z zasadami dostępności.
 • Zdjęcia i grafiki w serwisie mają alternatywne opisy. W związku z migracją treści z poprzedniej strony internetowej alternatywne opisy posiadają wszystkie treści zamieszczane od 8.09.2020 r. . Zdjęcia publikowane w galerii mogą nie mieć opisu alternatywnego
 • Tylko niektóre filmy podpięte z serwisu You Tube mogą posiadać transkrypcję i/lub audiodeskrypcję.


Szczegółowe informacje dotyczące serwisu

Poniżej zaprezentowano szczegółowe informacje:

 • Język stron serwisu – prawidłowo określony w kodzie strony.
 • Tytuły stron – prawidłowo wdrożone w całym serwisie; każda strona ma swój własny, unikatowy tytuł, tworzony w oparciu o jeden, ustalony wzorzec.
 • Konsekwentna nawigacja – wdrożona w całym serwisie.
 • Możliwość pominięcia bloków – zagwarantowana.
 • Pułapki klawiaturowe – wykluczona.
 • Nagłówki – prawidłowo wdrożone na stronie głównej oraz podstronach.
 • Listy – prawidłowo użyte w całym serwisie.
 • Linki – prawidłowo wdrożone w całym serwisie; brak pustych linków,
 • Linki graficzne – prawidłowo wdrożone w całym serwisie dzięki zastosowaniu linków blokowych i ustawieniu pustych tekstów alternatywnych.
 • Nawigacja – spójna i logiczna w całym serwisie.
 • Ruch, animacje, banery – żaden element serwisu nie miga w tempie szybszym niż 3 razy na sekundę.
 • Skip links –  prawidłowo wdrożone.
 • Fokus oraz tabindex – prawidłowo wdrożone; każdy element nawigacji ma wyraźne obramowanie na aktywnym elemencie strony, a nawigacja za pomocą klawisza Tab jest logiczna.
 • Kontrast – wymaganie spełnione. Kontrast możliwy do ustawienia za pomocą narzędzi do tego służących, tak aby użytkownik mógł dopasować paletę barw wg swoich potrzeb
 • Rozdzielenie struktury i wyglądu – wymaganie spełnione; strony serwisu są dostępne i czytelne po wyłączeniu obsługi CSS.
 • Responsywność – na każdym ekranie urządzenia strona internetowa wyświetla się prawidłowo.