wstążka żałobna
Kieruje do strony BIP, Link otwiera się w nowej zakładce Logo BIP Przełącza na kontrastową wersje strony
Przywraca rozmiar czcionki do domyślnej wartości Zwiększa rozmiar czcionki Zwiększa rozmiar czcionki
EnglishGermanMongolianPolishUkrainian

Ochotnicza Straż Pożarna

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej (ZOSP RP) działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – “Prawo o stowarzyszeniach”, Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej oraz statutu Związku.

Związek zrzesza ochotnicze straże pożarne i inne osoby prawne w celu reprezentowania ich interesów w zakresie działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej, propagowania i realizacji działań statutowych OSP jest jednostką umundurowaną, wyposażoną w specjalistyczny sprzęt, przeznaczoną w szczególności do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi lub innymi miejscowymi zagrożeniami. Szczegółowe zadania i organizację ochotniczej straży pożarnej określa statut. Koszty utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej OSP ponosi gmina.

Gmina ma również obowiązek:
1) bezpłatnego umundurowania członków ochotniczej straży pożarnej,
2) ubezpieczenia w instytucji ubezpieczeniowej członków OSP,
3) ponoszenia kosztów okresowych badań lekarskich członków OSP biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych. 


Przyrzeczenie strażackie

“W pełni świadom obowiązków strażaka – ochotnika uroczyście przyrzekam uczestniczyć w ochronie przeciwpożarowej majątku narodowego, być zdyscyplinowanym członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej, dbałym o jej godność, ofiarnym i mężnym w ratowaniu życia ludzkiego i mienia.”


Jednostki Ochrony Przeciwpożarowej działające na terenie Gminy Legnickie Pole:

W związku z realizacją zadania pn. Termomodernizacja budynku remizy OSP w Legnickim Polu, w ramach realizowanego Programu pn. Przedsięwzięcia z zakresu ochrony powietrza wspierające działalność ochotniczych straży pożarnych, ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, Gmina Legnickie Pole otrzymała dotację w kwocie 28 660,57 zł., z przeznaczeniem na jednostkę OSP Legnickie Pole. Całkowity koszt realizacji zadania: 57 321,14 zł.