wstążka żałobna
Kieruje do strony BIP, Link otwiera się w nowej zakładce Logo BIP Przełącza na kontrastową wersje strony
Przywraca rozmiar czcionki do domyślnej wartości Zwiększa rozmiar czcionki Zwiększa rozmiar czcionki
EnglishGermanMongolianPolishUkrainian

Złóż wniosek o stypendium socjalne

Informujemy o możliwości ubiegania się o pomoc materialną dla uczniów szkół oraz wychowanków ośrodków aktualnie kształcących się, zamieszkałych na terenie Gminy Legnickie Pole. 

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Stypendia wypłacane są w formie refundacji poniesionych przez wnioskodawców kosztów na podstawie przedłożonych oryginałów faktur bądź rachunków na cele wskazane we wniosku i decyzji o przyznaniu stypendium.

Kompletnie wypełnione wnioski wraz ze stosownymi załącznikami należy złożyć do dnia 15 września 2023 r. (piątek) w sekretariacie Urzędu.

Autor: red. Natalia Czernicka