wstążka żałobna
Kieruje do strony BIP, Link otwiera się w nowej zakładce Logo BIP Przełącza na kontrastową wersje strony
Przywraca rozmiar czcionki do domyślnej wartości Zwiększa rozmiar czcionki Zwiększa rozmiar czcionki
EnglishGermanMongolianPolishUkrainian

Zasady ochrony życia i zdrowia w gospodarstwie rolnym – siedlisko gospodarstwa rolnego

Bezpieczeństwo pracy rolnika, jego bliskich, osób pracujących i przebywających w  gospodarstwie rolnym, jest zależne przede wszystkim od postawy człowieka, jego zaangażowania i świadomości zagrożeń występujących w miejscu pracy. Działając na rzecz zapobiegania wypadkom i chorobom zawodowym, Kasa upowszechnia zasady ochrony życia i zdrowia w gospodarstwie rolnym. Poniżej prezentujemy informacje
z zakresu zasad dot. bezpieczeństwa w siedlisku gospodarstwa rolnego:

  1. Oddzielić część mieszkalną gospodarstwa od produkcyjnej w taki sposób, by dzieci oraz osoby postronne nie mogły tam wejść bez wiedzy rolnika. Wydzielić miejsce do zabawy dzieci i odpoczynku rodziny. W miarę możliwości należy również zorganizować odrębny wjazd do części produkcyjnej.
  2. Zabezpieczyć siedlisko gospodarstwa rolnego przed dostępem niepowołanych osób oraz dzikich bezpańskich zwierząt.
  3. Dla zwierząt domowych wydzielić i ogrodzić odpowiednie wybiegi, uniemożliwiając im przedostanie się poza wyodrębniony teren.
  4. Dbać o ład i porządek w obejściu gospodarstwa, wyznaczyć i utwardzić ciągi komunikacyjne, zniwelować lub oznaczyć nierówności terenu, a także zapewnić odprowadzenie wód odpadowych i właściwe oświetlenie.
  5. Zabezpieczyć gospodarstwo w agregat prądotwórczy, który w przypadku awarii i przerw w dostawie prądu elektrycznego zapewni ciągłość procesów technologicznych.
  6. Odpowiednio wypoziomować teren podwórza tak, by woda opadowa swobodnie spływała poza obejście. Wodę z dachów budynków w miarę możliwości skierować systemem rynien do zbiorników i wykorzystywać do ochrony przeciwpożarowej i nawadniania.
  7. Studzienki, zbiorniki i inne otwory technologiczne zabezpieczyć szczelnymi pokrywami lub barierkami ochronnymi.
  8. Budynki gospodarcze, inwentarskie, garaże, wiaty i inne: powinny posiadać sprawną instalację elektryczną; drzwi w budynkach inwentarskich i gospodarczych należy wyposażyć w elementy zabezpieczające przed samoczynnym zamknięciem; w miarę możliwości usunąć progi w budynkach, a jeśli to niemożliwe- oznakować je;  schody i rampy należy wyposażyć w poręcze lub barierki; zapewnić właściwe oświetlenie i wentylację w pomieszczeniach; pomieszczenia  powinny być wyposażone w apteczki i podręczny sprzęt gaśniczy; otwory  w stropach i ścianach służące  do zrzucania pasz i słomy należy zabezpieczać balustradami; na ciągach komunikacyjnych pomieszczeń inwentarskich stosować poręcze lub barierki oraz podłoża o właściwościach antypoślizgowych; budynki inwentarskie zabezpieczać przed dostępem zwierząt domowych i poddawać okresowej dezynfekcji, dezynsekcji; na potrzeby higieniczno-sanitarne wygospodarować pomieszczenie z dostępem bieżącej wody i środków do dezynfekcji rąk; wydzielić i oznaczyć miejsce do składowania materiałów niebezpiecznych.

Biorąc pod uwagę powyższe oraz fakt, iż rozpoczął się sezon wzmożonych prac w rolnictwie, apelujemy do rolników i wszystkich mieszkańców wsi o rozwagę i troskę o najmłodszych tj. dzieci.

Materiały źródłowe –  broszury prewencyjne KRUS.                    
Opracowała: samodzielny inspektor Danuta Rydz, PT KRUS  w Legnicy.

Autor: red. Natalia Czernicka