wstążka żałobna
Kieruje do strony BIP, Link otwiera się w nowej zakładce Logo BIP Przełącza na kontrastową wersje strony
Przywraca rozmiar czcionki do domyślnej wartości Zwiększa rozmiar czcionki Zwiększa rozmiar czcionki
EnglishGermanMongolianPolishUkrainian

Najpiękniejszy wieniec dożynkowy – konkurs

Regulamin konkursu na „Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy w Powiecie Legnickim”
podczas dożynek gminno-powiatowych w 2023 roku
I. Cele konkursu
1.Upowszechnianie i kultywowanie tradycji związanych z obrzędami dożynkowymi.
2. Prezentacja najpiękniejszych tradycji wieńców dożynkowych z terenu Powiatu Legnickiego.
3.Prezentacja bogactwa plonów wplecionych w wieńce dożynkowe.
4. Wymiana doświadczeń pomiędzy poszczególnymi grupami prezentującymi swoje wieńce.
5.Wyłonienie prac o najwyższych walorach etnograficznych i artystycznych.
II. Uczestnicy
1.Grupy wieńcowe zgłoszone przez Burmistrzów lub Wójtów z gmin z terenu powiatu legnickiego.
2.Z terenu jednej gminy może być zgłoszony tylko jeden wieniec dożynkowy.
III. Minimalne kryteria dopuszczające uczestnictwo wieńca w konkursie
1. W konkursie uczestniczyć mogą grupy wieńcowe z wieńcami, które spełniają następujące
kryteria:
1) wieńce zostały zgłoszone z zachowaniem wyznaczonego terminu przez burmistrzów lub wójtów
z zastrzeżeniem, że jedna gmina może być reprezentowana tylko przez jeden wieniec dożynkowy;
2) wieńce zgłoszone do konkursu nie powinny przekraczać rozmiarów (maksymalna wysokość 180
cm, szerokość u podstawy oraz maksymalna średnica wieńca 150 cm);
3) wieńce nie mogą być wykonane z wykorzystaniem plastiku, styropianu, sztucznych kwiatów itp.
i swoim wyglądem nie powinny budzić negatywnych skojarzeń, w tym obrażać uczuć religijnych i
poczucia moralności;
4) konstrukcja wieńców musi umożliwiać ich niesienie w korowodzie dożynkowym;
5) w skład grupy wieńcowej może wchodzić maksymalnie 10 osób;
6) w konkursie biorą udział wieńce, które formą i użytymi materiałami nawiązują do polskich
tradycji wieńców dożynkowych – wieńce w kształcie korony.
IV. Komisja konkursowa
1.Wieńce zostaną ocenione, przez komisję konkursową powołaną przez Zarząd Powiatu Legnickiego.
2.Pracami komisji konkursowej kieruje Przewodniczący komisji.
3.Z prac komisji zostanie sporządzony protokół, który zostanie podpisany przez wszystkich członków komisji.
4.Decyzja komisji konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
V. Kryteria oceny
1. Kryteria oceny wieńców (maksymalna ilość punktów jaką może otrzymać wieniec w poszczególnych kategoriach):
Lp. Kryteria oceny Ilość punktów
1.Zgodność z tradycją (w zakresie kompozycji, formy
użytych materiałów i techniki wykonania) 0-5 pkt
2.Bogactwo, różnorodność użytych materiałów (kłosy, ziarno
zbóż, owoce, warzywa, zioła, kwiaty itp.) 0-5 pkt
3. Walory estetyczne (kompozycja, dóbr barw, architektura i
rozmiar bryły) 0-5 pkt
4.Ogólny wyraz artystyczny, nawiązujący formą do
tradycyjnych wieńców dożynkowych 0-5 pkt
5.Sposób prezentacji wieńca, w tym ubiór członków grupy
wieńcowej, w autentyczne i tradycyjne stroje ludowe 0-5 pkt
2.Każdy wieniec może uzyskać maksymalnie 25 punktów od każdego z członków z komisji,członkowie komisji na karcie oceny (załącznik nr 1 do Regulaminu) przyznają punkty poszczególnym wieńcom. Punkty są sumowane i wygrywa wieniec, który uzyska największą ilość punktów.
3. W przypadku kilku wieńców z taką samą liczbą punktów o kolejności decyduje ocena przewodniczącego komisji.
VI. Termin
1.Termin zgłaszania wieńców do 17 sierpnia 2023 roku, do godz. 15.00. Termin rozstrzygnięcia konkursu 19 sierpnia 2023 roku.
2.Zgłoszenia należy przesyłać do 17 sierpnia 2023r. na załączonej karcie zgłoszeniowej (stanowiącej załącznik nr 2 do Regulaminu) wraz ze zdjęciem wieńca drogą e-mail na adres: u.chojnacka@powiat-legnicki.eu
VII. Upominki i wyróżnienia
1.Wszystkie grupy wieńcowe otrzymają pamiątkowe dyplomy.
2. Grupa wieńcowa, która otrzyma I miejsce otrzyma nagrodę finansową,
w której wysokość ustali Zarząd Powiatu Legnickiego oraz możliwość reprezentowania Powiatu Legnickiego podczas dożynek wojewódzkich
w 2023r.
3.Pozostałe grupy wieńcowe zgłoszone do konkursu otrzymają ekwiwalent pieniężny za udział w konkursie w wysokości, którą ustali Zarząd Powiatu Legnickiego.
4.Nagrody i dyplomy zostaną wręczone przez Starostę Powiatu Legnickiego w trakcie ceremonii dożynkowej.VIII. Informacje dodatkowe
Wszystkie zgłoszone do konkursu wieńce dożynkowe zostaną zaprezentowane podczas uroczystej Mszy Świętej w miejscowości Rokitki. Msza święta rozpocznie się o godzinie 13:00 na boisku
sportowym. Grupy wieńcowe wraz z wieńcami powinny dotrzeć na miejsce zbiórki nie później niż o godz. 12:30.

Autor: red. Natalia Czernicka