wstążka żałobna
Kieruje do strony BIP, Link otwiera się w nowej zakładce Logo BIP Przełącza na kontrastową wersje strony
Przywraca rozmiar czcionki do domyślnej wartości Zwiększa rozmiar czcionki Zwiększa rozmiar czcionki
EnglishGermanMongolianPolishUkrainian

Zobacz, co zmieni się od 1 października 2020 roku w plikach JPK_VAT.

Czym jest nowy JPK_VAT z deklaracją

Jeśli jesteś czynnym podatnikiem VAT, od 1 października 2020 roku nie będziesz już składać oddzielnie podstawowych deklaracji VAT i plików JPK. Obowiązkowy będzie nowy dokument elektroniczny JPK_VAT z deklaracją, składający się z dwóch części:

 • ewidencyjnej, zawierającej ewidencję VAT zakupów i sprzedaży, dotychczas ujmowane w pliku JPK, rozszerzonej o dodatkowe oznaczenia
 • deklaracyjnej, zawierającej dane ujmowane dotychczas w deklaracjach VAT-7 i VAT-7K, czyli zestaw informacji o zakupach i sprzedaży za dany okres

Nowy JPK_VAT z deklaracją będą obowiązkowo składać wszyscy podatnicy zarejestrowani jako czynni podatnicy VAT, niezależnie od wielkości: duże, średnie, małe przedsiębiorstwa oraz mikroprzedsiębiorcy.

Będzie wysyłany do urzędu skarbowego (nie do szefa Krajowej Administracji Skarbowej, jak dotychczas), w formacie XML.

Uwaga!  Za okresy rozliczeniowe od 1 października roku deklaracji VAT-7 i VAT-7K nie można składać inaczej, niż przez JPK_VAT.

Pozostałe deklaracje należy składać na dotychczasowych zasadach (poza plikiem JPK). Są to między innymi:

 • VAT-12 – usługi taksówek osobowych opodatkowane w formie ryczałtu
 • VAT-8 – wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów przez podatników innych niż podatnicy VAT czynni
 • VAT-10 – wewnątrzwspólnotowe nabycie nowych środków transportu
 • VAT-14 – wewnątrzwspólnotowe nabycie paliw silnikowych

Kiedy należy wysyłać JPK_VAT

Będą obowiązywać dwa warianty:

 • JPK_V7M – dla podatników rozliczających się miesięcznie
 • JPK_V7K – dla podatników rozliczających się kwartalnie

Nowy JPK wysyłasz:

 • Przy rozliczeniu miesięcznym – do 25. dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Czyli np. za październik do 25 listopada, a za listopad do 25 grudnia.
 • Przy rozliczeniu kwartalnym wypełniasz tylko część ewidencyjną za pierwsze 2 miesiące każdego kwartału. Wysyłasz je do 25. dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Natomiast po zakończeniu kwartału wypełniasz część ewidencyjną za 3. miesiąc kwartału oraz część deklaracyjną za cały kwartał.

Jeśli 25. dzień miesiąca wypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wtedy masz czas do pierwszego dnia roboczego przypadającego po tych dniach.

Przykład

Pan Andrzej prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, rozlicza VAT kwartalnie. Składając JPK_VAT za październik i listopad (odpowiednio do 25 listopada i 25 grudnia) wypełnia tylko część ewidencyjną. Natomiast w JPK_VAT składanym do 25 stycznia wypełnia część ewidencyjną tylko za grudzień i część deklaracyjną za cały kwartał: październik, listopad i grudzień.

Uwaga! Nawet jeśli w danym miesiącu czy kwartale nie dokonałeś żadnej transakcji, złóż tzw. „zerowy” JPK_VAT. W polach PodatekNalezny oraz PodatekNaliczony wpisz „0.00”.

Kto nie składa JPK_VAT

JPK_VAT nie składasz, jeżeli:

 • Jesteś podatnikiem, który wykonuje wyłącznie czynności zwolnione od podatku od towarów i usług, wskazane w ustawie o VAT. Chodzi między innymi o:
  • sprzedaż wyłącznie towarów i świadczenie usług zwolnionych z VAT (zwolnienie przedmiotowe)
  • zwolnienie podmiotowe (m. in. dla podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym 200 tys. zł).
 • Działalność gospodarcza jest zawieszona – za okresy, których dotyczy zawieszenie, z wyjątkiem sytuacji kiedy:
  • w trakcie zawieszenia dokonujesz wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów
  • importujesz usługi lub nabywasz towary w zakresie których jesteś podatnikiem VAT
  • zawieszenie nie dotyczy pełnego okresu rozliczeniowego
  • okresów rozliczeniowych objętych zawieszeniem, za które zobowiązany jesteś do rozliczenia podatku z tytułu czynności podlegających opodatkowaniu oraz za które zobowiązany jesteś dokonać korekty podatku naliczonego.

Jak złożyć JPK_VAT

Masz kilka możliwości, żeby przygotować plik JPK_VAT. Możesz:

 • skorzystać z bezpłatnego programu e-mikrofirma, który można pobrać ze strony internetowej Ministerstwa Finansów – https://www.jpk-vat.com.pl/e-mikrofirma/
 • skorzystać z bezpłatnego narzędzia Klient JPK 2.0 do generowania i wysyłania JPK_VAT – https://finanse-arch.mf.gov.pl/web/wp/pp/jpk/aplikacje-do-pobrania
 • utworzyć JPK_VAT przy pomocy uaktualnianego programu księgowego lub jednej z komercyjnych aplikacji on-line. Jeśli korzystasz już z takiego programu, sprawdź, czy ma on funkcję wysyłki plików JPK_VAT lub czy możesz bezpośrednio pobrać z programu dane do aplikacji Klient JPK 2.0.
 • skorzystać z e-bramki JPK_VAT, przy użyciu danych autoryzacyjnych -https://www.jpk-vat.com.pl/ebramka-jpk_vat-metoda-uproszczona/

Jak podpisać JPK_VAT

Do podpisania JPK_VAT możesz użyć jednej z trzech metod:

 • Profilu Zaufanego – bezpłatny podpis elektroniczny, który możesz założyć niemal w każdym urzędzie, jak i za pośrednictwem bankowości elektronicznej. Do podpisu wystarczy kod autoryzacyjny wysłany na kanał autoryzacji.

Zobacz, jak założyć Profil Zaufany.

 • kwalifikowanego podpisu elektronicznego – to płatny elektroniczny podpis służący do podpisywania dokumentów, który kupujesz u jednego z certyfikowanych dostawców.

Zobacz więcej na temat podpisu kwalifikowanego.

 • danych autoryzujących – jest to bezpłatna metoda, w której do autoryzacji służą twoje dane: NIP lub PESEL, imię, nazwisko, data urodzenia oraz odpowiednia kwota przychodu osiągniętego w 2018 roku (w plikach składanych w 2020 roku)

Po złożeniu poprawnego JPK_VAT z deklaracją pobierzesz jedno Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO).

Składanie JPK przez pełnomocnika

JPK_VAT może wysyłać twój pełnomocnik pod warunkiem, że udzielisz pełnomocnictwa na formularzu UPL-1.
Zobacz więcej na temat udzielania pełnomocnictwa .

Korekta JPK_VAT

Po złożeniu JPK_VAT może pojawić się potrzeba zmian w ewidencji VAT oraz w deklaracji (np. otrzymasz lub wystawisz fakturę korygującą). W takim przypadku złóż korektę JPK_VAT.

Jeśli składasz plik po raz pierwszy, w elemencie „nagłówek” w pozycji „Cel złożenia” wpisujesz „1”. W przypadku korekty dotychczas złożonego pliku, niezależnie czy korekta dotyczy deklaracji, ewidencji czy deklaracji z ewidencją, wpisujesz „2”.

Uwaga! W składanych korektach wypełniasz wyłącznie te części (deklarację lub ewidencję), które podlegają korekcie:

 • W przypadku korekty części deklaracyjnej oraz ewidencyjnej wypełniasz wszystkie elementy: Naglowek, Podmiot1, Deklaracja, Ewidencja
 • W przypadku korekty wyłącznie części deklaracyjnej, która nie ma wpływu na część ewidencyjną, wypełniasz elementy: Naglowek, Podmiot1, Deklaracja
 • W przypadku korekty wyłącznie części ewidencyjnej, która nie ma wpływu na część deklaracyjną, wypełniasz elementy: Naglowek, Podmiot1, Ewidencja

Jeśli po 1 października 2020 r. będziesz musiał skorygować deklarację lub ewidencję za wcześniejsze okresy rozliczeniowe, składasz korektę według starych zasad (takich jak przy pierwotnej deklaracji).

Przykład

Pan Marian w listopadzie 2020 roku skoryguje JPK_VAT za marzec 2020 roku Użyje w tym celu struktury JPK_VAT(3), stosowanej za okresy rozliczeniowe przed 1 października 2020 roku.

Nowe dodatkowe dane w JPK_VAT

W nowym JPK_VAT musisz podać dodatkowe dane (w części ewidencyjnej):

 • Grupowanie towarów i usług (GTU 01-13)
 • Oznaczenie rodzaju transakcji (jednej z 13 do wyboru)
 • Oznaczenie dowodów sprzedaży

Katalog tych danych znajdziesz w rozporządzeniu Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług.

Grupowanie towarów i usług

Grupowanie towarów i usług to specjalne kody, którymi sprzedawcy będą musieli oznaczać dostarczane towary i świadczone usługi.

Katalog kodów GTU zawiera 13 pozycji, które odnoszą się do tzw. towarów i usług wrażliwych, w których przypadku istnieje zwiększone ryzyko uszczuplenia VAT:

 • 01 Dostawa napojów alkoholowych w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym (nie dotyczy gastronomii)
 • 02 Dostawa towarów, o których mowa w art. 103 ust. 5aa ustawy o VAT (m.in. paliwa i oleje napędowe)
 • 03 Dostawa oleju opałowego
 • 04 Dostawa wyrobów tytoniowych
 • 05 Dostawa odpadów
 • 06 Dostawa urządzeń elektronicznych
 • 07 Dostawa pojazdów oraz części samochodowych
 • 08 Dostawa metali szlachetnych oraz nieszlachetnych
 • 09 Dostawa leków oraz wyrobów medycznych
 • 10 Dostawa budynków, budowli i gruntów
 • 11 Świadczenie usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych
 • 12 Świadczenie usług o charakterze niematerialnych, np.: doradczych, księgowych, prawnych, zarządczych, szkoleniowych, marketingowych
 • 13 Świadczenie usług transportowych i gospodarki magazynowej

Przy stosowaniu oznaczeń GTU należy uwzględniać inne przepisy i klasyfikacje, jak np. Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU), Nomenklatura Scalona (CN), ustawa o VAT wraz z załącznikiem nr 15 (zawierającym wykaz towarów i usług objętych obowiązkowym mechanizmem podzielonej płatności VAT), ustawa o podatku akcyzowym oraz prawo farmaceutyczne (lista leków i wyrobów medycznych, okresowo aktualizowana przez Ministra Zdrowia w drodze obwieszczenia).

Sprzedaż towarów i świadczenie usług, które nie zostały wymienione w katalogu GTU, pozostaje bez oznaczenia.

Oznaczenia rodzaju transakcji

Sprzedawcy i nabywcy będą też musieli oznaczać towary i usługi specjalnymi kodami dotyczącymi rodzaju transakcji:

 • SW sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju
 • EE świadczenia usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych
 • TP transakcje z podmiotami powiązanymi
 • TT_WNT wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów
 • TT_D dostawy towarów poza terytorium kraju
 • MR_T świadczenia usług turystyki opodatkowanych na zasadach marży
 • MR_UZ dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków
 • I_42 wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następującej po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 42
 • I_63 wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następującej po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 63
 • B_SPV transfer bonu jednego przeznaczenia
 • B_SPV_DOSTAWA dostawa towarów oraz świadczenia usług, których dotyczy bon jednego przeznaczenia na rzecz podatnika, który wyemitował bon
 • B_ MPV_PROWIZJA świadczenie usług pośrednictwa oraz innych usług dotyczących transferu bonu różnego przeznaczenia
 • MPP transakcje objęte obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności

Oznaczenia dowodów sprzedaży

Sprzedawcy będą też podawać w ewidencji symbole dowodów sprzedaży:

 • RO – dokument zbiorczy wewnętrzny zawierający sprzedaż z kas rejestrujących
 • WEW – dokument wewnętrzny
 • FP – faktura VAT

Uwaga! Ujmowany w ewidencji dokument może mieć więcej, niż jedno oznaczenie.

Przykład

Spółka A sprzedaje alkohol na rzecz podmiotu powiązanego. Fakturę dokumentującą dostawę towarów oznaczy w ewidencji wpisując wartość „1” w polach: GTU_01 oraz TP.

Zobacz najczęstsze pytania i odpowiedzi dotyczące JPK_VAT.

JPK_VAT w okresie zawieszenia działalności

Przedsiębiorca, który zawiesił działalność gospodarczą, nie składa JPK_VAT z deklaracją za okresy zawieszenia.

Zwolnienie ze składania JPK_VAT z deklaracją pomimo zawieszenia działalności gospodarczej nie dotyczy:

 • podatników dokonujących wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów
 • podatników importujących usługi lub kupujących towary – w zakresie których są podatnikami
 • okresów rozliczeniowych, w których zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej nie dotyczyło pełnego okresu rozliczeniowego
 • okresów rozliczeniowych, za które podatnik ma obowiązek rozliczenia podatku z tytułu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu oraz za które ma obowiązek skorygować podatek naliczony.

W takim przypadku, pomimo zawieszenia działalności gospodarczej, należy prawidłowo ująć wykonane czynności lub zaistniałe zdarzenia w ewidencji VAT i  złożyć plik JPK_VAT z deklaracją.

Odroczenie terminu wysyłki JPK_VAT

Jeżeli z jakichś ważnych powodów nie będziesz mógł z powodu utrudnień przekazać JPK_VAT z deklaracją, wystąp z umotywowanym wnioskiem o odroczenie do naczelnika urzędu skarbowego, w którym się rozliczasz.

Jeśli zapomnisz o nowym obowiązku lub z innych istotnych przyczyn nie przekazałeś JPK_VAT z deklaracją w terminie, złóż plik wraz z tzw. czynnym żalem, który chroni przed sankcjami przewidzianymi w Kodeksie karnym skarbowym.

Zobacz jak złożyć czynny żal:

Za co grożą kary pieniężne

Jeśli naczelnik urzędu skarbowego stwierdzi, że twój plik JPK_VAT zawiera błędy, które uniemożliwiają weryfikację prawidłowości transakcji, wezwie cię do ich skorygowania, wskazując te błędy.

Wówczas masz obowiązek w ciągu 14 dni przesłać urzędowi skorygowaną ewidencję lub złożyć wyjaśnienia, że ewidencja nie zawiera błędów, o których mowa w wezwaniu. Jeśli tego nie zrobisz, naczelnik urzędu skarbowego może nałożyć na ciebie karę pieniężną w wysokości 500 zł za każdy błąd. Karę uiszcza się bez wezwania w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Kar tych nie stosuje się do podatnika będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, który za ten sam czyn ponosi odpowiedzialność za wykroczenie skarbowe lub przestępstwo skarbowe na podstawie Kodeksu karnego skarbowego.

 1. Wykroczenie skarbowe to czyn zabroniony pod groźbą kary grzywny, jeśli kwota uszczuplenia nie przekracza pięciokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia. (W 2020 r. jest to 13 000 zł). Kara grzywny za wykroczenie skarbowe wynosi od 260 zł do 52 000 zł.
 2. Przestępstwo skarbowe jest to czyn zabroniony pod groźbą kary grzywny w stawkach dziennych, kary ograniczenia wolności lub kary pozbawienia wolności.
 • Za niezłożenie JPK_VAT w terminie grozi kara grzywny do 120 stawek dziennych.
 • Za podanie w JPK_VAT nierzetelnych informacji grozi kara do 720 stawek dziennych.

W 2020 r. stawka dzienna (według Kodeksu karnego skarbowego) wynosi od 86,67 zł do 34 668 zł.

Autor: red. Natalia Socha