wstążka żałobna
Kieruje do strony BIP, Link otwiera się w nowej zakładce Logo BIP Przełącza na kontrastową wersje strony
Przywraca rozmiar czcionki do domyślnej wartości Zwiększa rozmiar czcionki Zwiększa rozmiar czcionki
EnglishGermanMongolianPolishUkrainian

Nowe stawki opłat za odpady

Na podstawie art. 6k ust. 1 pkt 1, ust. 2, ust. 2a, ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm.) Wójt Gminy Legnickie Pole zawiadamia, że w dniu 28 grudnia 2021 r. Rada Gminy Legnickie Pole podjęła uchwałę nr XXXVI.315.2021 (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia 11 stycznia 2022 r. poz. 131) w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Legnickie Pole.

Zgodnie z powyższą uchwałą od 1 lutego 2022 r. miesięczne stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą:

 1. 27,00 zł za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość;
 2. 81,00 zł od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość – opłata podwyższona 
  w przypadku niewypełniania obowiązku selektywnego zbierania odpadów*;
 3. zwalnia się z części opłaty dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne, o których mowa w ustawie o Karcie Dużej Rodziny – 13,00 zł miesięczna kwota zwolnienia za każdego członka rodziny wielodzietnej;
 4. zwalnia się z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostującymi bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym – 2,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

* w przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku segregacji odpadów wójt  z urzędu wyda decyzję, w której określi wysokość opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące, w których nie wypełniono obowiązku segregacji, stosując stawkę opłaty podwyższonej.

WAŻNE:

Zgodnie z  ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2021 poz. 888 z późn. zm.), każdy mieszkaniec jest zobowiązany do selektywnego zbierania odpadów komunalnych obejmującego:

 • papier i tektura – pojemnik niebieski, 
 • szkło – pojemnik zielony, 
 • metale i tworzywa sztuczne – pojemnik żółty,
 • odpady bio, odpady kuchenne – pojemnik brązowy,
 • odpady zmieszane (w tym zimny popiół) – pojemnik czarny. 

Przypominamy prawidłowa segregacja odpadów wpływa na zmniejszenie ilości odpadów zmieszanych, a to przedkłada się na zmniejszenie kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów.

Do właścicieli nieruchomości zostaną wysłane zawiadomienia o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczone, jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych wskazanych w dotychczas złożonej deklaracji.

UWAGA: Terminy płatności oraz nr kont  nie uległy zmianie.

Zmiana stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie wprowadza obowiązku składania nowych deklaracji. Właściciel nieruchomości uiszcza opłatę w wysokości podanej w zawiadomieniu. Nową deklarację składają jedynie właściciele nieruchomości, którzy są zobowiązani do złożenia pierwszej deklaracji, lub nowej w przypadku zmiany danych mających wpływ na zmianę danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (np. zmiana liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość związaną z narodzinami, zgonem, zmianą miejsca zamieszkania, kompostowaniem bioodpadów w przydomowym kompostowniku).

Do złożenia nowej deklaracji o opłatach za odpady zobowiązani są tylko właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujący bioodpady stanowiące odpady komunalne, którzy chcą skorzystać z ulgi związanej z kompostowaniem bioodpadów. Zwolnienie właściciela nieruchomości, który posiada kompostownik wynosi  2,00 zł miesięcznie.

Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości składa w Urzędzie Gminy w Legnickim Polu osobiście, listownie lub w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy e PUAP na obowiązującym wzorze deklaracji dostępnym w  Urzędzie Gminy w Legnickim Polu i na stronie internetowej www.bip.legnickiepole.pl w terminie do 10 dnia miesiąca następującego
po miesiącu, w którym nastąpiła przesłanka do zmiany opłaty za gospodarowanie odpadami.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do prawidłowości danych zawartych w deklaracji Urząd wezwie do udzielenia wyjaśnień w powyższym zakresie oraz  do złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wykazującej stan faktyczny zgodny z rzeczywistością. Niewypełnienie tego obowiązku prowadzi do wydania decyzji administracyjnej określającej wysokość zaległości i odsetek.

W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z Urzędem Gminy w Legnickim Polu, ul. Kiliana Ignacego Dientzenhofera 1, pod nr tel. 76 85-82-848 (deklaracje, wywóz odpadów komunalnych) oraz pod nr tel. 76 713-58-31 (płatności, zaległości) w godzinach pracy urzędu.

Autor: red. Natalia Czernicka