Zmiany w prawie/PKD 2007

NOWA PKD 2007
ZGŁOSZENIE WPISU DO EWIDENCJI
Przed przystąpieniem do wypełniania formularza rejestracji EDG-1, prosimy o przygotowanie niezbędnych danych, które zostaną wprowadzone w odpowiednie pola:
• oznaczenie przedsiębiorcy oraz jego numer ewidencyjny PESEL'
• numer NIP o ile taki posiada;
• oznaczenie miejsca zamieszkania i adresu przedsiębiorcy;
• określenie przedmiotu działalności - czyli opis zakresu czynności według Polskiej
Klasyfikacji Działalności;

Uwaga: Zgodnie z załącznikiem do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), przedmiot działalności należy klasyfikować na poziomie podklasy (numer pięcioznakowy: 4 cyfry + 1 litera alfabetu). W prawidłowym wyborze pomoże Ci wyszukiwarka ze strony www.stat.gov.pl /klasyfikacje/.

• datę rozpoczęcia działalności gospodarczej;
• numer telefonu kontaktowego i adres poczty elektronicznej, o ile przedsiębiorca posiada.

Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej EDG -1 wraz z załącznikami, o dokonanie wpisu, stanowi jednocześnie wniosek o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON), zgłoszenie identyfikacyjne albo aktualizacyjne, o których mowa w przepisach o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, zgłoszenie płatnika składek albo jego zmiany w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych albo zgłoszeniem oświadczenia o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników.
 
Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej (zmiana, wykreślenie) może być też przesłany do Urzędu Gminy Legnickie Pole listem poleconym z własnoręcznym podpisem przedsiębiorcy (pełnomocnika), którego własnoręczność poświadczona została przez notariusza. Przedsiębiorca będzie mógł złożyć w wersji elektronicznej za pośrednictwem formularza, który będzie dostępny na stronie internetowej Urzędu i opatrzony bezpiecznym (kwalifikowanym) podpisem elektronicznym.

Zgłoszenie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej nie podlega opłacie.

Wniosek EDG-1 jest dostępny na stronie Ministerstwa Gospodarki w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej.


 

NOWA PKD 2007

Od 1 stycznia 2008 r. obowiązuje Polska Klasyfikacja Działalności (PKD 2007) wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r.(Dz.U. 251 poz. 1885 z dnia 31 grudnia 2007 r.) - z okresem równoległego stosowania dotychczasowej klasyfikacji do końca 2009 r.

Nowotworzone podmioty powinny rejestrować swoją działalność wg nowej klasyfikacji PKD 2007. Wszystkie informacje dostępne są na stronie internetowej GUS.

Zmiany klasyfikacji są wynikiem dostosowywania statystyki europejskiej (w tym polskiej) do standardów obowiązujących na poziomie światowym. Dodatkowo, ze względu na duże tempo zmian zachodzących we wszystkich obszarach gospodarki oraz szybki rozwój nowych dziedzin, szczególnie tych związanych z usługami i technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi, zmiany w ramach PKD 2007 wykorzystano do poprawy jakości klasyfikacji w kontekście opisywanej rzeczywistości gospodarczej. Przeklasyfikowanie podmiotów obejmować będzie przypisanie odpowiednich symboli nowej klasyfikacji do wykonywanych przez nie działalności, co oznacza konieczność zmiany np. statutów przedsiębiorstw (w przypadkach gdy odwołują się do klasyfikacji), ale nie będzie potrzeby zmiany numerów REGON (nie będzie potrzeby wymiany pieczątek, druków, innych dokumentów). Przeklasyfikowanie podmiotów dokonane zostanie sukcesywnie w okresie od lipca 2008 r. do końca 2009 r. Szereg obowiązujących aktualnie aktów prawnych, w tym w szczególności dotyczących systemu podatkowego, systemu ubezpieczeń społecznych, odwołuje się do klasyfikacji statystycznych. Wprowadzenie nowych klasyfikacji wymusi konieczność ich aktualizacji w okresie równoległego obowiązywania starej i nowej klasyfikacji tj. do końca 2009 r. Nowa klasyfikacja została znacznie zmieniona w stosunku do PKD 2004. Zmienione zostały wszystkie symbole, a częściowo nazwy i zakresy grupowań.
 

Aktualne informacje na temat jakości powietrza w Legnickim Polu