Zezwolenia, koncesje i wpisy

Koncesje, zezwolenia i wpisy do rejestrów działalności regulowanej

Koncesje, zezwolenia i wpisy do rejestrów działalności regulowanej

Nowa ustawa o swobodzie działalności gospodarczej nie wprowadziła zasadniczych zmian w odniesieniu do koncesji.

Nadal uzyskania koncesji wymaga wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie:

 • Poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin, wydobywanie kopalin ze złóż, bezzbiornikowe magazynowanie substancji oraz składowanie odpadów w górotworze, w tym w podziemnym wyrobisku górotworu
 • Wytwarzanie i obrót materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym
 • Wytwarzanie, przetwarzanie, magazynowanie, przesyłanie, dystrybucja i obrót paliwami i energią
 • Ochrona osób i mienia
 • Przewozów lotniczych
 • Rozpowszechniania programów radiowych i telewizyjnych

Zgodnie z nową ustawą nie są już potrzebne koncesje na budowę autostrad płatnych i płatnych dróg ekspresowych.

Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej ograniczyła ilość dziedzin ze 100 do 26 wymagających przed podjęciem działalności uzyskania zezwoleń.

Zezwoleń wymaga działalność gospodarcza w zakresie przepisów n/w ustaw:

 • o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
 • o grach i zakładach wzajemnych
 • o specjalnych strefach ekonomicznych
 • o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
 • o przeciwdziałaniu narkomanii
 • prawo o ruchu drogowym ( w zakresie produkcji tablic rejestracyjnych)
 • prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi
 • o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych
 • prawo bankowe
 • prawo telekomunikacyjne
 • o giełdach towarowych
 • o odpadach
 • prawo o miarach
 • o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
 • o organizmach genetycznie zmodyfikowanych
 • o środkach żywienia zwierząt
 • prawo farmaceutyczne
 • o transporcie drogowym
 • o rybołówstwie
 • prawo lotnicze
 • o elektronicznych instrumentach płatniczych
 • o działalności ubezpieczeniowej
 • o pośrednictwie ubezpieczeniowym
 • prawo pocztowe
 • o podatku akcyzowym
 • o funduszach inwestycyjnych

Działalność, która dotychczas wymagała dodatkowo zezwolenia, zgodnie z ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1808), w chwili obecnej wymaga wpisu do rejestrów działalności regulowanej.

Wpisu do rejestru działalności regulowanej wymagają następujące rodzaje działalności:

Lp. Działalność gospodarcza w zakresie Wpis do Organ prowadzący rejestr
1. Przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców Rejestru przechowawców akt osobowych i placowych Wojewoda właściwy ze względu na miejsce wykonywania działalności
2. Usług turystycznych obejmujących polowania przez cudzoziemców Rejestru polowań Wojewoda właśc. ze względu na siedzibę lub miejsce zam. przedsiębiorcy
3. Kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych Rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe Okręgowa rada pielęgniarek i położnych właśc. dla miejsca prowadzenia kształcenia
4. Pielęgniarek i położnych wykonujących indywidualną lub grupową praktykę Rejestru indywidualnych praktyk Okręgowa rada pielęgniarek i położnych właśc. dla miejsca wykonywania praktyk
5. Kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów Rejestru podmiotów prowadzących kształcenia podyplomowe lekarzy Okręgowa rada lekarska właśc. dla miejsca prowadzenia kształcenia
6. Lekarzy wykonujących indywidualną praktykę lekarską , specjalistyczną lub grupową praktykę Rejestru indywidualnych praktyk lekarskich Okręgowa rada lekarska właśc. dla miejsca wykonywania praktyk
7. Prowadzenia stacji kontroli pojazdów Rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów Starosta właśc. ze względu na miejsce wykonywania działalności
8. Prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców Rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia Starosta właśc. ze względu na miejsce wykonywania działalności
9. Prowadzenia pracowni psychologicznej Rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownie psychologiczne Wojewoda właśc. ze względu na siedzibę przedsięb. lub miejsce zam. psychologa
10. Organizowania imprez turystycznych Rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych Wojewoda właśc. ze względu na siedzibę przedsiębiorcy
11. Prowadzenia przedsiębiorstwa składowego Rejestru przedsiębiorstw składowych Minister ds. gospodar. dla towarów przemysł., a dla rolnych minister ds. rynków rolnych
12. Organizowania wyścigów konnych Rejestru organizatorów wyścigów konnych Prezes Polskiego Klubu Wyścigów Konnych
13. Wyrobu, oczyszczania , skażania lub odwadniania alkoholu etylowego Rejestru podmiotów wykonujących dział. w zakresie wyrobu i przetwarzania alkoholu etylowego Minister ds. rynków rolnych
14. Wytwarzania wyrobów tytoniowych Rejestru producentów wyrobów tytoniowych Minister ds. rynków rolnych
15. Usług detektywistycznych Rejestru działalności detektywistycznej Minister ds. wewnętrznych
16. Działalności kantorowej Rejestru działalności kantorowej Prezes NBP
17. Wyrobu lub rozlewu napojów spirytusowych Rejestru działalności kantorowej Prezes NBP
18. Prowadzenia kursów dokształcających Rejestru przedsiębiorców prowadzących kursy dokształcające kierowców przewożących towary niebezpieczne Marszałek województwa
19. Obrotu materiałem siewnym Rejestru przedsiębiorców dokonujących obrotu materiałem siewnym Wojewódzki inspektor ochrony roślin i nasiennictwa właśc. dla miejsca zam. przedsięb. lub siedzibę
20. Wytwarzania lub magazynowania biokomponentów Rejestru przedsiębiorców wytwarzających lub magazynujących biokomponenty Minister ds. rynków rolnych
21. Konfekcjonowania lub obrotu środkami ochrony roślin Rejestru przedsiębiorców wykonujących dział. w zakresie konfekcjonowania lub obrotu środkami ochrony roślin Wojewódzki inspektor ochrony roślin i nasiennictwa właśc. dla miejsca zam. przedsięb. lub siedzibę

Zaświadczenia o wpisie do rejestru mają być wydane do końca 2004 roku.

Wykonywanie działalności gospodarczej bez wymaganego zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wpisu do rejestru działalności regulowanej lub bez wymaganej koncesji czy też zezwolenia jest wykroczeniem.

Grozi za to kara ograniczenia wolności albo grzywny.

Aktualne informacje na temat jakości powietrza w Legnickim Polu