Informacje dla przedsiębiorców (CEIDG)

Informacje dla przedsiębiorców podejmujących działalność gospodarczą na wpis do CEIDG

INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW O PODEJMOWANIU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA WPIS DO CEIDG

Podstawą funkcjonowania CEIDG, od 1 lipca 2011 r. jest wyłącznie ustawa o swobodzie działalności gospodarczej regulująca:

 • zasady rejestracji w CEIDG, prowadzonej przez Ministra Gospodarki (na podstawie złożonego wniosku CEIDG-1),

 • zadania organów gmin związane z CEIDG,

 • uprawnienia i obowiązki przedsiębiorców podlegających rejestracji w CEIDG,

 • uprawnienia organu ewidencyjnego, którym jest Minister Gospodarki.

Ustawa Prawo działalności gospodarczej (dz.g.) przestała obowiązywać z dniem 31 grudnia 2011 r., a więc przepisy w niej zawarte nie mogą już stanowić podstawy do jakiegokolwiek działania ze strony organów gmin.

Ponadto zadania organów gmin regulują przepisy przejściowe zawarte w art.66 i 67 ustawy o zmianie ustawy o s.dz.g. zwane dalej „przepisami przejściowymi” w zakresie:

 • przekazywania do CEIDG informacji w zakresie działalności reglamentowanej,

 • udostępniania danych z zarchiwizowanej gminnej ewidencji dz.g.

Zgodnie z art. 26 ust.6 ustawy o s.dz.g. „Przyjmowanie, przesyłanie i niszczenie przez gminy wniosków o wpis do CEIDG jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej.”
 

WNIOSEK CEIDG-1

Wpisowi do CEIDG podlegają dane określone w art. 25 ust.1 ustawy o s.dz.g.

 

Integralną częścią wniosku o wpis do CEIDG jest żądanie:

 • wpisu albo zmiany wpisu do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej REGON (dla urzędu statystycznego),

 • zgłoszenia identyfikacyjnego albo aktualizacyjnego, o którym mowa w przepisach o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (dla urzędu skarbowego),

 • zgłoszenia płatnika składek albo jego zmiany w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych albo zgłoszenia oświadczenia o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników (dla ZUS i KRUS),

 • przyjęcia oświadczenia o wyborze przez przedsiębiorcę formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Wpisem do CEIDG jest również wykreślenie albo zmiana wpisu, w tym informacja o zawieszeniu i wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej.

Jeżeli przedsiębiorca korzysta ze złożenia wniosku (bez względu na to czy to jest: wpis, wykreślenie, zmiana, w tym zawieszenie lub wznowienie) w wybranym urzędzie gminy w formie papierowej, to może:

 • złożyć go osobiście i podpisać w obecności pracownika urzędu gminy własnoręcznym podpisem, który ma obowiązek potwierdzić tożsamość wnioskodawcy. Dniem złożenia wniosku, zgodnie z art. 61 § 3 Kpa jest dzień przyjęcia go od wnioskodawcy;

 • przesłać listem poleconym (nie oznacza to rodzaju listu poleconego w rozumieniu ustawy-Prawo pocztowe, ale oznacza to, że wniosek nie jest składany osobiście, ale przesłany pocztą, kurierem, gońcem lub złożony przez osobę trzecią z polecenia wnioskodawcy) – w tym przypadku własnoręczność podpisu na wniosku musi być potwierdzona przez notariusza, a dniem złożenia wniosku jest data wpływu do urzędu.

Inny sposób złożenia wniosku polega na tym, że:

 • przedsiębiorca może złożyć również wniosek w formie elektronicznej do urzędu gminy, który nie jest podpisany (podpisem elektronicznym),

 • przedsiębiorca może wypełnić elektroniczny wniosek i przesłać go bezpośrednio do CEIDG – brak podpisu elektronicznego będzie oznaczało, że CEIDG (po nadaniu kodu) prześle wniosek do urzędu gminy, informując przedsiębiorcę o konieczności udania się do urzędu gminy (do którego wniosek przesłano), celem podpisania wniosku (po wyszukaniu po kodzie i wydrukowaniu przez pracownika gminy).

Organ gminy jest załatwiającym sprawę przedsiębiorcy, poprzez:

- przyjęcie wniosku,

- potwierdzenie tożsamości wnioskodawcy,

- wystawienie potwierdzenia, za pokwitowaniem jego przyjęcia

- przekształcenie papierowego wniosku w formę dokumentu elektronicznego i przesłanie go do CEIDG,

- wezwanie do uzupełnienia lub skorygowania w sytuacji, gdy system wykaże jakąś niepoprawność.

Zakończeniem sprawy (a więc procesu rejestracji) będzie umieszczenie danych przedsiębiorcy na stronie CEIDG, nie później niż następnego dnia roboczego po dniu wpływu do CEIDG wniosku (nie złożenia w urzędzie gminy) z zastrzeżeniem, że wniosek jest złożony przez osobę uprawnioną i jest poprawny.

Jeżeli wniosek nie zostanie przyjęty przez system z podaniem niepoprawności, to wójt (burmistrz, prezydent miasta) wzywa wnioskodawcę do skorygowania lub uzupełnienia, wskazując uchybienia, w terminie 7 dni roboczych (od dnia doręczenia) pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania

Organ gminy, który przekształcił i przesłał wniosek do CEIDG nie ma już kontaktu z innymi urzędami w sprawie danych przedsiębiorcy. Dane z wniosku o wpis, CEIDG przesyła odpowiednio do właściwego urzędu skarbowego wskazanego przez przedsiębiorcę nie później niż następnego dnia roboczego po dokonaniu wpisu, a do urzędu statystycznego i ubezpieczeń społecznych po uzyskaniu informacji o nadanym numerze NIP (jeżeli przedsiębiorca takiego numeru nie posiadał) wraz z informacją o dokonaniu wpisu i nadanym numerze NIP.

DOSTĘP DO INFORMACJI ZAWARTYCH W CEIDG

Organem prowadzącym CEIDG jest Minister Gospodarki. Dane i informacje o przedsiębiorcach wpisanych do CEIDG są jawne i każdy ma prawo dostępu do danych oraz informacji udostępnianych przez CEIDG.

Zaświadczenia o wpisie w CEIDG nie mają formy pisemnej, ale tylko formę dokumentu elektronicznego lub wydruku ze strony internetowej CEIDG. Nie są zresztą potrzebne, gdyż biorąc pod uwagę art. 38 ust.5 ustawy o s.dz.g., jak również art. 220 § 1 kpa (od 1 lipca 2011 poszerzony ustawą o ograniczeniu barier o niemożność żądania również „oświadczeń”), organy administracji publicznej nie mogą domagać się od przedsiębiorców okazywania, przekazywania lub załączania do wniosków zaświadczeń o wpisie do CEIDG.

Organ gminy wydaje zaświadczenia zgodnie z art. 217 i 218 kpa (opłata 17 zł) o danych historycznych, tzn. tych, które były przed przeniesieniem do CEIDG (gdyż gminna ewidencja podlega archiwizacji). Jeżeli przedsiębiorca występuje o odpis z akt historycznych - to w trybie art. 73 kpa (opłata 5 zł od każdej strony).

Przygotowała : Jadwiga Gawron

Informacje dla przedsiębiorców podejmujących działalność gospodarczą na wpis do CEIDG (format PDF)

Aktualne informacje na temat jakości powietrza w Legnickim Polu