Nowe zasady usuwania drzew z terenu nieruchomości należących do osób fizycznych

drzewo00Znowelizowana ustawa o ochronie przyrody określa nowe zasady usuwania drzew z terenu nieruchomości należących do osób fizycznych. Zgodnie z jej zapisami usunięcie drzewa trzeba zgłosić do urzędu gminy.

Treść zgłoszenia powinna zawierać:
- imię i nazwisko wnioskodawcy,
- oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte,
- rysunek lub mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości (mogą być odręczne).

W ciągu 21 dni od doręczenia zgłoszenia gminie, pracownicy urzędu mają obowiązek przeprowadzić oględziny w celu ustalenia gatunku ścinanego drzewa oraz obwodu jego pnia na wysokości 5 cm. Z oględzin sporządzany jest protokół.

Po przeprowadzeniu oględzin właściciel nieruchomości musi odczekać dodatkowe 14 dni, tyle bowiem czasu ma wójt gminy na wniesienie sprzeciwu w formie decyzji administracyjnej. Jeżeli w ciągu tych 14 dni sprzeciw nie zostanie wydany, oznacza to, że wnioskodawca ma do czynienia z tak zwaną milczącą zgodą i może ruszać z wycinką.

UWAGA! Zgodnie z ustawą czternastodniowy termin może zostać skrócony. Trzeba tylko wystąpić do wójta gminy o wydania zaświadczenia, że nie wniesie sprzeciwu. Mając takie zaświadczenie przystąpić do usunięcia drzewa.

Zgłoszeniu nie podlegają drzewa, których obwody pni na wysokości 5 cm nie przekraczają:
a) 80cm – w przypadku topoli, wierzby, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
b) 65cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
c) 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

W przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin w terenie, jego wycięcie może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia.

Pliki do pobrania:
1. Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia.
2. Zgłoszenie usunięcia drzewa.

Aktualne informacje na temat jakości powietrza w Legnickim Polu