Dotacje na wsparcie realizacji lokalnych przedsięwzięć

24b36abb
Uprzejmie informujemy o startującym w najbliższy piątek (1 marca 2019 roku) Dolnośląskim Funduszu Małych Inicjatyw. Program skierowany jest do młodych organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych i samopomocowych z terenu Dolnego Śląska. Młodym ngo zostaną przekazane minimum 21 mikrodotacje do 5000 zł na działania skierowane do społeczności lokalnych.

INFORMACJE O PROGRAMIE:
Nazwa

Cele programu: wsparcie finansowe i merytoryczne lokalnych działań adresowanych do mieszkańców Dolnego Śląska. Program ma za zadanie wzmocnienie i zwiększenie jakości działań na rzecz aktywizacji społeczności lokalnych poprzez zaangażowanie obywateli i młodych organizacji pozarządowych z Dolnego Śląska w życie publiczne.
Jakie działania są finansowane: działania z dowolnej ze sfer pożytku publicznego (min. wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, na rzecz osób niepełnosprawnych, na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży; na rzecz osób w wieku emerytalnym, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, kultury, ekologii, promocji i organizacji wolontariatu, na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego)
Daty naborów w 2019 i okres realizacji działań: 1.03.2019-16.03.2019 / realizacja: 23.04-23.07.2018
Wysokość dotacji: mikrodotacje/środki na wsparcie realizacji lokalnych przedsięwzięć do 5000 zł
Dla kogo: młode organizacje pozarządowe, grupy nieformalne i samopomocowe z województwa dolnośląskiego.
Więcej informacji na stronie www.maleinicjatywy.pl

Zachęcamy wszystkie organizacje pozarządowe, grupy nieformalne i samopomocowe działające na terenie gminy Legnickie Pole, do zapoznania się  z programem i składania wniosków.


Aktualne informacje na temat jakości powietrza w Legnickim Polu