Roczny Program Współpracy Gminy Legnickie Pole z organizacjami pozarządzowymi na 2019 rok

Roczny Program Współpracy Gminy Legnickie Pole
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalnosci pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok.