Wyniki konsultacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Legnickie Pole z organizacjami pozarządowymi

Na podstawie Zarządzenia nr 0050.98.2018 Wójta Gminy Legnickie Pole z dnia 29 października 2018 r. w okresie od 29 października do 2 listopada 2018 roku przeprowadzone zostały konsultacje społeczne.
Przedmiotem konsultacji społecznych był „Roczny Program Współpracy Gminy Legnickie Pole z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok”.
Podmiotami uprawnionymi do konsultacji były organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Projekt Rocznego Programu Współpracy udostępniony był i poddany opiniowaniu poprzez strony internetowe Gminy: www.legnickiepole.pl, Biuletyn Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
Uwagi i wnioski do Programu mogły być zgłaszane przez organizacje pozarządowe i inne podmioty za pomocą formularza stanowiącego załącznik do Zarządzenia, dostępnego na stronie internetowej www.legnickiepole.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń.
W ww. terminie żaden z podmiotów uprawnionych do konsultacji nie wniósł uwag i opinii do projektu Programu.

załącznik do projektu uchwały - Roczny Program Współpracy.pdf