Wyniki otwartego kokursu ofert

Wójt Gminy Legnickie Pole Henryk Babuśka podaje do publicznej wiadomości wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie:
- wspierania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,
- upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

OGŁOSZENIE.PDF