Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

Wójt Gminy Legnickie Pole ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2018r. dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie:

- wspierania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,
- upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2018 roku,
- wspierania działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
- podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
- wspierania działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych,
- ochrony i promocji zdrowia,
- wspierania działalności na rzecz osób niesamodzielnych oraz osób w wieku starszym, 
-wspierania działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym przedsiębiorczości,
- wspierania działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, 
- rozwoju nauki, edukacji, oświaty i wychowania, 
- ekologii i ochrony zwierząt, 
- wspierania działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, 
- promocji i organizacji wolontariatu,
- przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym; 
- działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży,
- rewitalizacji,
- porządku i bezpieczeństwa publicznego,
- wsparcia działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt. 1-32a.


Konkurs obejmuje zadania, których realizacja rozpocznie się 23.04.2018r., a zakończy 15.10.2018r.

Suma środków do rozdysponowania na realizację zadań wynosi 30.000 zł (słownie: trzydzieści tysiący złotych).

Maksymalna kwota wnioskowanej dotacji wynosi 6.000 zł.

Ofertę na zadanie należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Legnickie Pole (59 -241), ul. K.I. Dientzenhofera nr 1, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 kwietnia 2018r.

Zlecenie realizacji zadań publicznych nastąpi w trybie przewidzianym w art. 5 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie – wspierania wykonywania zadania publicznego, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie realizacji.

WZÓR OFERTY
ZARZĄDZENIE NR 0050.32.2018
OGŁOSZENIE O KONKURSIE