Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

Wójt Gminy Legnickie Pole ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2017 r. dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie:
- wspierania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
- upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2017 roku.

Konkurs obejmuje zadania, których realizacja rozpocznie się 16.05.2017 r., a zakończy 30.11.2017r.

Suma środków do rozdysponowania na realizację zadań z zakresu wspierania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2017 wynosi 22.000 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące złotych).

Maksymalna kwota wnioskowanej dotacji wynosi 6.000 zł.

Ofertę na zadanie należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Legnickie Pole (59 -241), ul. K.I. Dientzenhofera nr 1, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 maja 2017 r.

Zlecenie realizacji zadań publicznych nastąpi w trybie przewidzianym w art. 5 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie – wspierania wykonywania zadania publicznego, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie realizacji.

WYNIKI KONKURSU

OGŁOSZENIE o konkursie
Zarządzenie Nr 0050.30.2017