Wyniki konsultacji Rocznego Programu Współpracy z ogranizacjami pozarządowymi

Na podstawie Zarządzenia nr 65/2016 Wójta Gminy Legnickie Pole z dnia 14 listopada 2016 r. w okresie od 14 listopada do 20 listopada 2016 roku przeprowadzone zostały konsultacje społeczne.

Przedmiotem konsultacji społecznych był „Roczny Program Współpracy Gminy Legnickie Pole z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok”.

Podmiotami uprawnionymi do konsultacji były organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Projekt Rocznego Programu Współpracy udostępniony był i poddany opiniowaniu poprzez strony internetowe Gminy: www.legnickiepole.pl (w zakładce Organizacje Pozarządowe), Biuletyn Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Uwagi i wnioski do Programu mogły być zgłaszane przez organizacje pozarządowe i inne podmioty za pomocą formularza stanowiącego załącznik do Zarządzenia, dostępnego na stronie internetowej www.legnickiepole.pl (w zakładce Organizacje Pozarządowe), w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń.

W ww. terminie żaden z podmiotów uprawnionych do konsultacji nie wniósł uwag i opinii do projektu Programu.

W załączeniu: