Ogłoszenie

Logo ogłoszenie NGO

Informuję, że na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz.1118, ze zm.) oraz uchwały Nr V/15/2014 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Legnickie Pole z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 r. został ogłoszony otwarty konkurs ofert na organizację imprezy w plenerze:

1. Święto pieczonego ziemniaka – lokalna tradycja ludowa pod nazwą: „Na św. Tekli w Nowej Wsi Legnickiej ziemniaki będą piekli”.

Ogłoszenie o konkursie do pobrania oraz w BIP zakładka organizacje pozarządowe.
Szczegółowe informacje w sprawie można uzyskać w Urzędzie Gminy Legnickie Pole ul. Dientzenhofera nr 1, I piętro, pok. nr 1, tel. 76 85 82 817

Legnickie Pole, dnia 3 sierpnia 2015 r.
Wójt Gminy Legnickie Pole

Dokument -  Zarządzenie Nr 19/2015 (format PDF)