Organizacje pozarządowe

Wyniki otwartego konkursu ofert

Wyniki otwartego konkursu ofert
Wójt Gminy Legnickie Pole podaje do publicznej wiadomości wyniki otwartego konkursu na wykonanie zadania publicznego w 2014 r. z zakresu: przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez organizację kolonii profilaktycznej, w okresie wakacyjnym, w miejscowościach nadmorskich, dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjum w Gminie Legnickie Pole.

Wykaz podmiotów, którym na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) przyznano dotacje na wsparcie realizacji zadania pod nazwą:

Zadanie – „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym” - 5 700 zł·

  • organizację kolonii profilaktycznych w okresie wakacyjnym, w miejscowościach nadmorskich, dla dzieci i młodzieży ze szkól podstawowych i gimnazjum w Gminie Legnickie Pole

Oferta nr 1
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Legnicy – 5 700 zł

- na organizację kolonii profilaktycznej w Ośrodku kolonijnym „Pod Rybakiem” w Darłowie, dla 12 dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjum w Gminy Legnickie Pole

Legnickie Pole, dnia 26 maja 2014 r.

Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej

Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej

Informuję, iż na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.) i § 12 ust. 1 uchwały nr XXI/179/2013 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Legnickie Pole z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014, Wójt Gminy Legnickie Pole ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowej.

Komisja konkursowa opiniować będzie złożone w otwartym konkursie, oferty na realizację zadania własnego Gminy z zakresu: przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez: organizację kolonii profilaktycznych w okresie wakacyjnym, w miejscowościach nadmorskich, dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjum w Gminie Legnickie Pole.

Termin zgłaszania kandydatów upływa w dniu 20 maja 2014 r. do godz. 14 00.

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej (format PDF)

Czytaj więcej: Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej

Ogłoszenie o konkursie ofert

Ogłoszenie o konkursie ofert

Informuję, że na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz.1536, ze zm.) oraz uchwały Nr XXI/179/2013 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Legnickie Pole z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 r. został ogłoszony otwarty konkurs ofert na:

- organizację kolonii profilaktycznych w okresie wakacyjnym, w miejscowościach nadmorskich, dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjum w Gminie Legnickie Pole.

Ogłoszenie o konkursie do pobrania (format PDF) oraz w BIP zakładka organizacje pozarządowe.
Szczegółowe informacje w sprawie można uzyskać w Urzędzie Gminy Legnickie Pole ul. Dientzenhofera nr 1, I piętro, pok. nr 1, tel. 76 85 82 817

Czytaj więcej: Ogłoszenie o konkursie ofert

Wyniki konsultacji z organizacjami pozarządowymi.

Image Wyniki konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Legnickie Pole z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok." 

Czytaj więcej: Wyniki konsultacji z organizacjami pozarządowymi.

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi rozpoczęte.

ImageInformujemy, że rozpoczęły się publiczne konsultacje projektu „Programu Współpracy Gminy Legnickie Pole z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok”.
Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Legnickie Pole do zapoznania się z projektem Programu oraz do zgłaszania ewentualnych uwag i opinii do Urzędu Gminy (pokój Nr 1 I piętro) w terminie od dnia 7 października 2013 r. do 21 października 2013 r. na załączonym formularzu konsultacji zamieszczonym w zakładce organizacje pozarządowe.
Konsultacje programu współpracy na 2014r. (kliknij plik pdf)


Czytaj więcej: Konsultacje z organizacjami pozarządowymi rozpoczęte.

Wyniki konsultacji.

ImageWyniki konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Legnickie Pole z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok."

Czytaj więcej: Wyniki konsultacji.

Wyniki Konkursu

WÓJT GMINY LEGNICKIE POLE
Podaje do publicznej wiadomości wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu w roku 2012 - wykaz podmiotów którym przyznano dotację na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 23 kwietnia 2003r. (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)

Czytaj więcej: Wyniki Konkursu

Oferta na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportuWójt Gminy Legnickie Pole
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2012 r.

 
Na podstawie art. 13 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 roku Nr 234, poz. 1536 ze zm.) Wójt Gminy Legnickie Pole ogłasza otwarty konkurs na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu.

Czytaj więcej: Oferta na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu

Wyniki konsultacji projektu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2012

Wyniki konsultacji projektu "Programu współpracy Gminy Legnickie Pole z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012"

Pokaż wyniki konsultacji projektu (format PDF)


Czytaj więcej: Wyniki konsultacji projektu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2012