Organizacje pozarządowe

Wyniki otwartego konkursu ofert

Wyniki otwartego konkursu ofert
Wójt Gminy Legnickie Pole podaje do publicznej wiadomości wyniki otwartego konkursu na wykonanie zadania publicznego w 2014 r. z zakresu ochrony i popularyzowania tradycji i dziedzictwa kulturowego Gminy legnickie Pole oraz jej mieszkańców poprzez organizację w plenerze imprezy ogólnodostępnej ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych.

Pobierz dokument - wyniki otwartego konkusru ofert (format PDF)

Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej

Wójt Gminy Legnickie Pole ogłasza nabór
kandydatów na członków komisji konkursowej

Przedmiotem otwartego konkursu, dla którego powołana zostanie komisja jest ochrona i popularyzowanie tradycji i dziedzictwa kulturowego Gminy Legnickie Pole oraz jej mieszkańców poprzez organizację w plenerze imprezy ogólnodostępnej ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych tj:
Kulturalno - sportowej imprezy hippiczno-historycznej w Raczkowej pod nazwą: "Pożegnanie lata".

Treść ogłoszenia o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej (format PDF)

Zarządzenie Nr 32/2014

Zarządzenie Nr 32/2014
Wójta Gminy Legnickie Pole
z dnia 31lipca 2014 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji poprzez ochronę i popularyzowanie tradycji i dziedzictwa kulturowego Gminy Legnickie Pole oraz jej mieszkańców.

Pobierz zarządzenie nr 32/2014 (format PDF)

Wyniki otwartego konkursu ofert

Wyniki otwartego konkursu ofert
Wójt Gminy Legnickie Pole podaje do publicznej wiadomości wyniki otwartego konkursu na wykonanie zadań publicznych w 2014 r. z zakresu ochrony i popularyzowania tradycji i dziedzictwa kulturowego Gminy legnickie Pole oraz jej mieszkańców poprzez organizację imprez w plenerze.

Pobierz dokument - wyniki otwartego konkusru ofert (format PDF)
 


Czytaj więcej: Wyniki otwartego konkursu ofert

Powstaje Dolnośląska Rada Działalności Pożytku Publicznego.

W dniu 7 lipca 2014 r. Marszałek Województwa Dolnośląskiego ogłosił nabór kandydatów do Dolnośląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
Nabór kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych w DRDPP potrwa do 5 sierpnia 2014 r.

Szczegółowe informacje o naborze kandydatów zostały zamieszczone na stronach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego: http://www.umwd.dolnyslask.pl/organizacje-pozarzadowe, tablicy ogłoszeń w UMWD oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Czytaj więcej: Powstaje Dolnośląska Rada Działalności Pożytku Publicznego.

Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej

Wójt Gminy Legnickie Pole ogłasza nabór
kandydatów na członków komisji konkursowej

Przedmiotem otwartego konkursu, dla którego powołana zostanie komisja jest ochrona i popularyzowanie tradycji i dziedzictwa kulturowego Gminy Legnickie Pole oraz jej mieszkańców poprzez organizację imprez w plenerze:

1. Sentymentalna podróż wspomnień i spotkanie po latach w Koskowicach pod nazwą: „Kresowe spotkania w Koskowicach”.
2. Święto pieczonego ziemniaka – lokalna tradycja ludowa pod nazwą: „Na św. Tekli w Nowej Wsi Legnickiej ziemniaki będą piekli”.
3. Kulturalno - sportowa impreza hippiczno-historyczna w Raczkowej pod nazwą: „Pożegnanie wakacji”.
 
W skład komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert mogą wchodzić osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którzy spełniają następujące kryteria:
1/ są obywatelami Rzeczpospolitej Polskiej i korzystają z pełni praw publicznych;
2/ nie zostali wskazani przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie biorące udział w otwartym konkursie; 3/ nie pozostają wobec wnioskodawców (oferentów) biorących udział w konkursie w stosunku prawnym lub faktycznym, mogącym budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności;
4/ zaakceptują warunki uczestnictwa w pracach komisji konkursowej na zasadach nieodpłatności, przy jednoczesnym braku zwrotu kosztów podróży za udział w posiedzeniach komisji.

Zadania komisji konkursowej:
1/ ocena formalna ofert;
2/ ocena merytoryczna ofert spełniających wymogi formalne, biorąc pod uwagę kryteria opracowane dla zadania podlegającego konkursowi;
3/ sporządzenie protokołu zawierającego propozycje podziału środków finansowych na poszczególne oferty bądź jedną ofertę i przedstawienie protokołu Wójtowi Gminy wraz z rekomendacją.

Termin zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej na zadanie w zakresie: ochrony i popularyzowania tradycji i dziedzictwa kulturowego Gminy Legnickie Pole oraz jej mieszkańców poprzez organizację imprez w plenerze upływa dnia 25.07.2014r. o godz. 14.00.

Imienne zgłoszenia na formularzu zgłoszenia, podpisane przez kandydata oraz osoby upoważnione do reprezentowania organizacji zgłaszającej, należy złożyć w Urzędzie lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Legnickie Pole ul. Dientzenhofera 1, w zaklejonej kopercie z dopiskiem:„Zgłoszenie do komisji konkursowe j- SP”.

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu zgłoszenia do Urzędu. Kandydat zostanie powiadomiony telefonicznie o powołaniu do komisji konkursowej. Pierwsze posiedzenie komisji będzie miało miejsce 29 lipca 2014 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Legnickie Pole. Terminarz ewentualnych, kolejnych spotkań komisja ustali na pierwszym posiedzeniu.

Wójt Gminy Legnickie Pole zastrzega sobie prawo zmiany terminu składania zgłoszeń.

Legnickie Pole, dnia 7 lipca 2014 r.

Pobierz - Formularz zgłoszenia kandydata (format PDF)

Czytaj więcej: Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na organizację imprez w plenerze

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na organizację imprez w plenerze
Informuję, że na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz.1536, ze zm.) oraz uchwały Nr XXI/179/2013 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Legnickie Pole z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 r. został ogłoszony otwarty konkurs ofert na organizację imprez w plenerze: 

  1. Sentymentalna podróż wspomnień i spotkanie po latach w Koskowicach pod nazwą: „Kresowe spotkania w Koskowicach”.
  2. Święto pieczonego ziemniaka – lokalna tradycja ludowa pod nazwą: „Na św. Tekli w Nowej Wsi Legnickiej ziemniaki będą piekli”
  3. Kulturalno - sportowa impreza hippiczno-historyczna w Raczkowej pod nazwą: „Pożegnanie wakacji”

 

Czytaj więcej: Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na organizację imprez w plenerze

Wyniki otwartego konkursu ofert

Wyniki otwartego konkursu ofert
Wójt Gminy Legnickie Pole podaje do publicznej wiadomości wyniki otwartego konkursu na wykonanie zadania publicznego w 2014 r. z zakresu: przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez organizację kolonii profilaktycznej, w okresie wakacyjnym, w miejscowościach nadmorskich, dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjum w Gminie Legnickie Pole.

Wykaz podmiotów, którym na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) przyznano dotacje na wsparcie realizacji zadania pod nazwą:

Zadanie – „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym” - 5 700 zł·

  • organizację kolonii profilaktycznych w okresie wakacyjnym, w miejscowościach nadmorskich, dla dzieci i młodzieży ze szkól podstawowych i gimnazjum w Gminie Legnickie Pole

Oferta nr 1
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Legnicy – 5 700 zł

- na organizację kolonii profilaktycznej w Ośrodku kolonijnym „Pod Rybakiem” w Darłowie, dla 12 dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjum w Gminy Legnickie Pole

Legnickie Pole, dnia 26 maja 2014 r.

Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej

Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej

Informuję, iż na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.) i § 12 ust. 1 uchwały nr XXI/179/2013 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Legnickie Pole z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014, Wójt Gminy Legnickie Pole ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowej.

Komisja konkursowa opiniować będzie złożone w otwartym konkursie, oferty na realizację zadania własnego Gminy z zakresu: przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez: organizację kolonii profilaktycznych w okresie wakacyjnym, w miejscowościach nadmorskich, dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjum w Gminie Legnickie Pole.

Termin zgłaszania kandydatów upływa w dniu 20 maja 2014 r. do godz. 14 00.

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej (format PDF)

Czytaj więcej: Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej

Ogłoszenie o konkursie ofert

Ogłoszenie o konkursie ofert

Informuję, że na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz.1536, ze zm.) oraz uchwały Nr XXI/179/2013 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Legnickie Pole z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 r. został ogłoszony otwarty konkurs ofert na:

- organizację kolonii profilaktycznych w okresie wakacyjnym, w miejscowościach nadmorskich, dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjum w Gminie Legnickie Pole.

Ogłoszenie o konkursie do pobrania (format PDF) oraz w BIP zakładka organizacje pozarządowe.
Szczegółowe informacje w sprawie można uzyskać w Urzędzie Gminy Legnickie Pole ul. Dientzenhofera nr 1, I piętro, pok. nr 1, tel. 76 85 82 817

Czytaj więcej: Ogłoszenie o konkursie ofert