Organizacje pozarządowe

Wyniki otwartego konkursu ofert

Wyniki otwartego konkursu ofert

Wójt Gminy Legnickie Pole podaje do publicznej wiadomości wyniki otwartego konkursu na wykonanie zadania publicznego w 2015 r. z zakresu:
- wspierania projektów związanych z integracją i zwiększeniem udziału osób starszych w życiu społecznym, polegających na: zorganizowaniu kilkudniowych warsztatów pod nazwą "Seniorzy - Kwiaty jesieni"

Pobierz dokument - wyniki otwartego konkursu ofert (format PDF)

Wyniki konsultacji

Wyniki konsultacji Wyniki konsultacji projektu „Rocznego Programu współpracy Gminy Legnickie Pole z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok.

Informuję, że w dniu 13 października 2015 r. zakończyły się konsultacje społeczne projektu „Rocznego Programu Współpracy Gminy Legnickie Pole z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016”.

Na podstawie ogłoszenia Wójta Gminy Legnickie Pole z dnia 7 października 2015 r. okresie od 7 października do 13 października 2015 r. projekt Rocznego Programu współpracy był udostępniony i poddany opiniowaniu poprzez strony internetowe Gminy: www.legnickiepole.pl, www.bip.legnickiepole.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.
W powyższym okresie ze strony organizacji i innych podmiotów nie wpłynęła żadna uwaga i opinia.

Legnickie Pole, dnia 19 października 2015 r.

Konkurs ofert na realizację zadania publicznego - warsztatów dla seniorów.

Wójt Gminy Legnickie Pole ogłasza otwarty konkursu ofert na realizację zadania publicznego dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie wspierania projektów związanych z integracją i zwiększaniem udziału osób starszych w życiu społecznym, polegający na: - zorganizowaniu kilkudniowych warsztatów pod nazwą: "Seniorzy - Kwiaty jesieni".
Szczegóły poniżej. Zapraszamy do zapoznania się z treścią ogłoszenia.

Treść Zarządzenia Nr 83/2015 (format PDF)

Ogłoszenie Wójta Gminy Legnickie Pole

O G Ł O S Z E N I E
Wójta Gminy Legnickie Pole

w sprawie propozycji do Rocznego Programu Współpracy Gminy Legnickie Pole z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 r.

Dokument - treść ogłoszenia (format PDF)

Wyniki otwartego konkursu ofert

Wyniki otwartego konkursu ofert
Wójt Gminy Legnickie Pole podaje do publicznej wiadomości wyniki otwartego konkursu na wykonanie zadania publicznego w 2015 r. z zakresu:
1. Ochrony dóbr kultury i tradycji - polegającej na zorganizowaniu Święta pieczonego ziemniaka - lokalna tradycja ludowa pod nazwą: "Na Św. Tekli w Nowej wsi Legnickiej ziemniaki będą piekli"

Pobierz dokument - wyniki otwartego konkusru ofert (format PDF)

Ogłoszenie

Logo ogłoszenie NGO

Informuję, że na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz.1118, ze zm.) oraz uchwały Nr V/15/2014 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Legnickie Pole z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 r. został ogłoszony otwarty konkurs ofert na organizację imprezy w plenerze:

1. Święto pieczonego ziemniaka – lokalna tradycja ludowa pod nazwą: „Na św. Tekli w Nowej Wsi Legnickiej ziemniaki będą piekli”.

Ogłoszenie o konkursie do pobrania oraz w BIP zakładka organizacje pozarządowe.
Szczegółowe informacje w sprawie można uzyskać w Urzędzie Gminy Legnickie Pole ul. Dientzenhofera nr 1, I piętro, pok. nr 1, tel. 76 85 82 817

Legnickie Pole, dnia 3 sierpnia 2015 r.
Wójt Gminy Legnickie Pole

Dokument -  Zarządzenie Nr 19/2015 (format PDF)

Ogłoszenie

Ogłoszenie w sprawie rozpatrzenia oferty Fundacji Ochrony Przyrody i Rozwoju Turystyki "FOPIT-GOBI" w Raczkowej, złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) na wparcie i realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - poprzez wspieranie inicjatyw popularyzujących tradycję i dziedzictwo kulturowe Gminy Legnickie Pole i jej mieszkańców - pod nazwą: "II Otwarte Mistrzostwa Dolnego Śląska w Extreme trail".

Dokument - treść ogłoszenia (format PDF)

Oferta złożona z pominięciem otwartego konkursu ofert

Wójt Gminy Legnickie Pole informuje, że w dniu 23 czerwca 2015 r. została złożona oferta z pominięciem otwartego konkursu ofert  na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) przez Fundację Ochrony Przyrody i Rozwoju Turystyki "FOPIT-GOBI" w Raczkowej, na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - poprzez wspieranie inicjatyw popularyzujących tradycję i dziedzictwo kulturowe Gminy Legnickie Pole i jej mieszkańców - pod nazwą: "II Otwarte Mistrzostwa Dolnego Śląska w Extreme trail".

Zgodnie z w/w ustawą oferta zostaje podana do wiadomości publicznej na okres 7 dni.

Uwagi do oferty można zgłaszać w terminie do dnia 30 czerwca 2015 r. do Urzędu Gminy Legnickie Pole ul. Dientzenhofera 1 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Uwagi zgłoszone po terminie nie będą uwzględniane.

Informacja Wójta Gminy Legnickie Pole (format PDF)
Oferta na realizację zadania publicznego (format PDF)

Wyniki otwartego konkursu ofert

Wyniki otwartego konkursu ofert
Wójt Gminy Legnickie Pole podaje do publicznej wiadomości wyniki otwartego konkursu na wykonanie zadania publicznego w 2015 r. z zakresu:
1. Ochrony zdrowia - organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży: poprzez organizację kolonii profilaktycznej, na przełomie lipca i sierpnia, w miejscowościach nadmorskich, dla dzieci i młodzieży ze szkół w Gminie Legnickie Pole
2. Ochrony dóbr kultury i tradycji - polegającej na zorganizowaniu w dniu 28 czerwca br. w Nowej Wsi Legnickiej spotkania Kresowian, w tym postawienia "Pomnika Kresowiaka" oraz wydania publikacji poświęconej Kresowiakom żyjącym w Gminie Legnickie Pole 3. Ochrony dóbr kultury i tradycji - polegającej na zorganizowaniu w dniu 21 czerwca br. w Raczkowej na Ranczo 13, imprezy pod nazwą: "Noc Kupały" 4. Ochrony dóbr kultury i tradycji - polegającej zagospodarowaniu terenu przy świetlicy wiejskiej i zorganizowaniu w dniu 20 czerwca br. w Gniewomierzu imprezy pod nazwą: "Noc Świętojańska"

Pobierz dokument - wyniki otwartego konkusru ofert (format PDF)

Aktualne informacje na temat jakości powietrza w Legnickim Polu