Organizacje pozarządowe

Wyniki konsultacji Rocznego Programu Współpracy z ogranizacjami pozarządowymi

Na podstawie Zarządzenia nr 65/2016 Wójta Gminy Legnickie Pole z dnia 14 listopada 2016 r. w okresie od 14 listopada do 20 listopada 2016 roku przeprowadzone zostały konsultacje społeczne.

Przedmiotem konsultacji społecznych był „Roczny Program Współpracy Gminy Legnickie Pole z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok”.

Czytaj więcej: Wyniki konsultacji Rocznego Programu Współpracy z ogranizacjami pozarządowymi

Zaproszenie do konsultacji społecznych projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Legnickie Pole z organizacjami pozarządowymi

Szanowni Państwo, zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych „Rocznego Programu współpracy Gminy Legnickie Pole z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok”.

Czytaj więcej: Zaproszenie do konsultacji społecznych projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Legnickie Pole...

Ogłoszenie w sprawie propozycji do Rocznego Programu Współpracy Gminy Legnickie Pole

Ogłoszenie
Wójta Gminy Legnickie Pole

w sprawie propozycji do Rocznego Programu Współpracy Gminy Legnickie Pole z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pozytku publicznego na 2017 r.

Zaproszenie do składania propozycji do Rocznego Programu Współpracy Gminy Legnickie Pole z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pozytku publicznego na 2017 r. "Propozycje do programu współpracy prosimy zgłaszać na załączonym formularzu do 10.11.2016 r. (data wpływu do Urzędu)"

Czytaj więcej: Ogłoszenie w sprawie propozycji do Rocznego Programu Współpracy Gminy Legnickie Pole

Wyniki otwartego konkursu ofert

Wyniki otwartego konkursu ofert

Wójt Gminy Legnickie Pole podaje do publicznej wiadomości wyniki otwartego konkursu na wykonanie zadania publicznego w 2015 r. z zakresu:
- wspierania projektów związanych z integracją i zwiększeniem udziału osób starszych w życiu społecznym, polegających na: zorganizowaniu kilkudniowych warsztatów pod nazwą "Seniorzy - Kwiaty jesieni"

Pobierz dokument - wyniki otwartego konkursu ofert (format PDF)

Wyniki konsultacji

Wyniki konsultacji Wyniki konsultacji projektu „Rocznego Programu współpracy Gminy Legnickie Pole z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok.

Informuję, że w dniu 13 października 2015 r. zakończyły się konsultacje społeczne projektu „Rocznego Programu Współpracy Gminy Legnickie Pole z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016”.

Na podstawie ogłoszenia Wójta Gminy Legnickie Pole z dnia 7 października 2015 r. okresie od 7 października do 13 października 2015 r. projekt Rocznego Programu współpracy był udostępniony i poddany opiniowaniu poprzez strony internetowe Gminy: www.legnickiepole.pl, www.bip.legnickiepole.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.
W powyższym okresie ze strony organizacji i innych podmiotów nie wpłynęła żadna uwaga i opinia.

Legnickie Pole, dnia 19 października 2015 r.

Konkurs ofert na realizację zadania publicznego - warsztatów dla seniorów.

Wójt Gminy Legnickie Pole ogłasza otwarty konkursu ofert na realizację zadania publicznego dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie wspierania projektów związanych z integracją i zwiększaniem udziału osób starszych w życiu społecznym, polegający na: - zorganizowaniu kilkudniowych warsztatów pod nazwą: "Seniorzy - Kwiaty jesieni".
Szczegóły poniżej. Zapraszamy do zapoznania się z treścią ogłoszenia.

Treść Zarządzenia Nr 83/2015 (format PDF)

Ogłoszenie Wójta Gminy Legnickie Pole

O G Ł O S Z E N I E
Wójta Gminy Legnickie Pole

w sprawie propozycji do Rocznego Programu Współpracy Gminy Legnickie Pole z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 r.

Dokument - treść ogłoszenia (format PDF)

Wyniki otwartego konkursu ofert

Wyniki otwartego konkursu ofert
Wójt Gminy Legnickie Pole podaje do publicznej wiadomości wyniki otwartego konkursu na wykonanie zadania publicznego w 2015 r. z zakresu:
1. Ochrony dóbr kultury i tradycji - polegającej na zorganizowaniu Święta pieczonego ziemniaka - lokalna tradycja ludowa pod nazwą: "Na Św. Tekli w Nowej wsi Legnickiej ziemniaki będą piekli"

Pobierz dokument - wyniki otwartego konkusru ofert (format PDF)

Ogłoszenie

Logo ogłoszenie NGO

Informuję, że na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz.1118, ze zm.) oraz uchwały Nr V/15/2014 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Legnickie Pole z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 r. został ogłoszony otwarty konkurs ofert na organizację imprezy w plenerze:

1. Święto pieczonego ziemniaka – lokalna tradycja ludowa pod nazwą: „Na św. Tekli w Nowej Wsi Legnickiej ziemniaki będą piekli”.

Ogłoszenie o konkursie do pobrania oraz w BIP zakładka organizacje pozarządowe.
Szczegółowe informacje w sprawie można uzyskać w Urzędzie Gminy Legnickie Pole ul. Dientzenhofera nr 1, I piętro, pok. nr 1, tel. 76 85 82 817

Legnickie Pole, dnia 3 sierpnia 2015 r.
Wójt Gminy Legnickie Pole

Dokument -  Zarządzenie Nr 19/2015 (format PDF)