Organizacje pozarządowe

Harmonogram konkursów

W załączeniu przedstawiamy harmonogram konkursów dla organizacji pozarządowych: MARZEC 2019

Konkursy dla organizacji pozarządowych

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych dotyczących utworzenia i prowadzenia Centrów Aktywności Obywatelskiej w 2019 r.

Zarząd Województwa Dolnośląskiego Uchwałą nr 409/VI/1926 z dnia 26 lutego 2019 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych dotyczących utworzenia i prowadzenia Centrów Aktywności Obywatelskiej w 2019 r.


Wydział Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
Dział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
Departament Spraw Społecznych
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
tel. 071/ 770-40-76, fax 071/ 770-41-35
siedziba Wydziału
ul. Walońska  3-5  VII p. , pok. nr 701 a
50-413 Wrocław
 


http://www.umwd.dolnyslask.pl/organizacje-pozarzadowe/konkursy-dla-organzacji-pozarzadowych/konkursy-oglaszane-przez-wydzial-wspolpracy-z-organizacjami-pozarzadowymi/artykul/ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-dotyczacych-utworzenia-i-pro/

Informacja dla NGO

Szanowni Państwo,

W imieniu Polskiej Akcji Humanitarnej zwracam się z gorącą prośbą o rozpowszechnienie informacji na temat możliwości składania wniosków o dofinansowanie dożywiania w ramach programu Pajacyk na wakacje 2019r.
Wnioski można składać od 1 marca do 30 kwietnia 2019r.
O pomoc w sfinansowaniu posiłków mogą zwracać się organizacje prowadzące placówki wsparcia dziennego w rozumieniu Ustawy z dn. 9 czerwca 2011r. o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Podstawą uzyskania przez Organizację dofinansowania z programu Pajacykjest właściwie wypełniony formularz wniosku.
Wniosek należy złożyć w formie elektronicznej poprzez formularz zamieszczony na stronie programu https://www.pajacyk.pl/nabor/zgloszenia
Więcej informacji na temat naboru oraz Regulamin można znaleźć tu: http://www.pajacyk.pl/nabor/ 

Czytaj więcej: Informacja dla NGO

Dotacje na wsparcie realizacji lokalnych przedsięwzięć

24b36abb
Uprzejmie informujemy o startującym w najbliższy piątek (1 marca 2019 roku) Dolnośląskim Funduszu Małych Inicjatyw. Program skierowany jest do młodych organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych i samopomocowych z terenu Dolnego Śląska. Młodym ngo zostaną przekazane minimum 21 mikrodotacje do 5000 zł na działania skierowane do społeczności lokalnych.

INFORMACJE O PROGRAMIE:
Nazwa

Cele programu: wsparcie finansowe i merytoryczne lokalnych działań adresowanych do mieszkańców Dolnego Śląska. Program ma za zadanie wzmocnienie i zwiększenie jakości działań na rzecz aktywizacji społeczności lokalnych poprzez zaangażowanie obywateli i młodych organizacji pozarządowych z Dolnego Śląska w życie publiczne.
Jakie działania są finansowane: działania z dowolnej ze sfer pożytku publicznego (min. wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, na rzecz osób niepełnosprawnych, na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży; na rzecz osób w wieku emerytalnym, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, kultury, ekologii, promocji i organizacji wolontariatu, na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego)
Daty naborów w 2019 i okres realizacji działań: 1.03.2019-16.03.2019 / realizacja: 23.04-23.07.2018
Wysokość dotacji: mikrodotacje/środki na wsparcie realizacji lokalnych przedsięwzięć do 5000 zł
Dla kogo: młode organizacje pozarządowe, grupy nieformalne i samopomocowe z województwa dolnośląskiego.
Więcej informacji na stronie www.maleinicjatywy.pl

Zachęcamy wszystkie organizacje pozarządowe, grupy nieformalne i samopomocowe działające na terenie gminy Legnickie Pole, do zapoznania się  z programem i składania wniosków.

Czytaj więcej: Dotacje na wsparcie realizacji lokalnych przedsięwzięć

Wspieraj lokalnie

Druga edycja największego w Polsce projektu umożliwiającego efektywne wspieranie lokalnych organizacji pozarządowych
oraz prowadzenie kampani rozliczania PIT-ów na terenie jednostek samorządu terytorialnego.

 

Roczny Program Współpracy Gminy Legnickie Pole z organizacjami pozarządzowymi na 2019 rok

Roczny Program Współpracy Gminy Legnickie Pole
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalnosci pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok.

Wyniki konsultacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Legnickie Pole z organizacjami pozarządowymi

Na podstawie Zarządzenia nr 0050.98.2018 Wójta Gminy Legnickie Pole z dnia 29 października 2018 r. w okresie od 29 października do 2 listopada 2018 roku przeprowadzone zostały konsultacje społeczne.
Przedmiotem konsultacji społecznych był „Roczny Program Współpracy Gminy Legnickie Pole z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok”.

Czytaj więcej: Wyniki konsultacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Legnickie Pole z organizacjami pozarządowymi

Wyniki otwartego kokursu ofert

Wójt Gminy Legnickie Pole Henryk Babuśka podaje do publicznej wiadomości wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie:
- wspierania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,
- upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

OGŁOSZENIE.PDF

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

Wójt Gminy Legnickie Pole ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2018r. dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie:

Czytaj więcej: Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

Wyniki otwartego konkursu ofert

Wójt Gminy Legnickie Pole podaje do publicznej wiadomości wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie:
- wspierania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,
- upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
- działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży,
- nauki, edukacji, oświaty i wychowania.

OGŁOSZENIE.PDF

Aktualne informacje na temat jakości powietrza w Legnickim Polu