Stypendia szkolne i zasiłki na rok szkolny 2016/2017

Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są: stypendia szkolne, zasiłki szkolne. Przyznawane są od 2005 roku na podstawie zapisów ustawy o systemie oświaty oraz uchwały w sprawie przyznawania stypendiów
Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są: stypendia szkolne, zasiłki szkolne. Przyznawane są od 2005 roku na podstawie zapisów ustawy o systemie oświaty oraz uchwały w sprawie przyznawania stypendiów.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Zasiłek szkolny może otrzymać uczeń znajdujący się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego. O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Od 1 października 2015r. miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne lub zasiłek nie może być większa niż kwota 514 zł netto(zgodnie z § 1 pkt 1b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, DZ. U. z 2015 r. poz. 1058). Do miesięcznego dochodu w rodzinie dolicza się również dochód z 1 ha przeliczeniowego, który wynosi 288 zł miesięcznie.

Rodzaj świadczenia, na które ma być przyznane stypendium szkolne/zasiłek wskazuje się na etapie składania wniosku. Wnioski składa się na każde dziecko osobno w urzędzie gminy do 15 września na dany rok szkolny. Druki wniosków dostępne są w urzędzie gminy (sekretariat), szkołach oraz w ośrodku pomocy społecznej.

Zgodnie z §3 ust. 1 Uchwały Nr XXI/108/2005 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Legnickie Pole stypendium może być przeznaczone w szczególności na:

  • całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą
  • zakwaterowanie w bursie, internacie, akademiku lub na stancji dla uczniów uczących się poza miejscem zamieszkania
  • posiłków w stołówce prowadzonej przez szkołę, internat lub innej placówce zbiorowego żywienia dla uczniów uczących się poza miejscem zamieszkania
  • zakupu podręczników do nauki w szkołach, encyklopedii i słowników
  • związanych z transportem do i ze szkoły środkami komunikacji zbiorowej dla uczniów uczących się poza miejscem zamieszkania
  • zakupu stroju sportowego i innego wyposażenia uczniów wymaganego obligatoryjnie przez szkołę na podstawie statutu lub innych dokumentów wewnątrzszkolnych

Stypendia wypłacane są w formie refundacji poniesionych przez wnioskodawców kosztów na podstawie przedłożonych rachunków na cele wskazane we wniosku i decyzji o przyznaniu stypendium (stąd też konieczność zbierania rachunków i faktur wystawianych imiennie na wnioskodawcę do wypłaty stypendium).

Do pobrania:


red. sierpień 2016r.