INICJATYWA LOKALNA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY LEGNICKIE POLE

0001.jpgZapraszamy mieszkańców Gminy Legnickie Pole do składania wniosków w ramach Inicjatywy Lokalnej. Zadania można realizować w obszarze:
➡️działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
➡️działalności charytatywnej;
➡️
podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwijania świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
➡️działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
➡️kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
➡️promocji i organizacji wolontariatu;
➡️nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
➡️wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
➡️turystyki i krajoznawstwa;
➡️ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
➡️porządku i bezpieczeństwa publicznego;
➡️rewitalizacji.
Z wnioskiem o realizację zadania publicznego w ramach Inicjatywy lokalnej mogą wystąpić mieszkańcy Gminy bezpośrednio jako grupa inicjatywna lub za pośrednictwem organizacji, które mają siedzibę na terenie Gminy.
Nabór wniosków odbywa się przez cały rok.
Szczegółowe informacje, regulamin, wzór wniosku, wzór umowy oraz wzór sprawozdania znajdują się w biuletynie informacji publicznej pod adresem: http://www.bip.legnickiepole.pl/…/3424-zarzadzenie-nr-0050-…

Sprawozdanie z realizacji zadaniaAktualne informacje na temat jakości powietrza w Legnickim Polu