Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Legnickie Pole

Drukuj
RL.6220.9.2014              Legnickie Pole, dnia 02 grudnia 2014 r.

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY LEGNICKIE POLE

Na podstawie art. 38 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1227 ze zmianami) niniejszym zawiadamiam, że w dniu 02 grudnia 2014 roku została wydana decyzja nr RL.6220.9.2014 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą
„Punkt zbierania lub przeładunku złomu na terenie Zakładu Recyklingu Materiałowego w Koskowicach”, zlokalizowanego na terenie działek nr: 174/26, 174/28, 174/29, obręb Koskowice, gmina Legnickie Pole. Przedsięwzięcie jest kontynuacją dotychczasowej działalności.

CZYTAJ CAŁOŚĆ (KLIKNIJ PLIK PDF)

Ogłoszenie Wójta Gminy Legnickie Pole

Drukuj
PEK.061.1.2014          Legnickie Pole, dnia 26 listopada 2014r.

O g ł o s z e n i e
Wójta Gminy Legnickie Pole

Zawiadamia, że Uchwałą Nr XL/243/2014 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 14 listopada 2014r. został przyjęty dokument „Strategia Rozwoju Gminy Legnickie Pole na lata 2014-2020”. Dokument „Strategii Rozwoju Gminy Legnickie Pole na lata 2014-2020” wraz z podsumowaniem, zgodnie z art. 55 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.Dz. U. 2013r., poz. 1235 ze zm.), został przesłany do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz Dolnośląskiego Państwowego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu. W/w dokument jest dostępny w wersji elektronicznej na stronie www.bip.legnickiepole.pl oraz www.legnickiepole.pl oraz w wersji papierowej w Urzędzie Gminy Legnickie Pole, ul. K.I. Dientzenhofera 1, 59-241 Legnickie Pole.

CZYTAJ CAŁOŚĆ (KLIKNIJ PLIK PDF)


Strategia Rozwoju Gminy Legnickie Pole na lata 2014-2020 z załącznikami (KLIKNIJ)

Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Legnicy Wydział VII Cywilny

Drukuj
Image

Czytaj całość (kliknij plik pdf)

Ogłoszenie - przetarg ustny nieograniczony

Drukuj
WÓJT GMINY LEGNICKIE POLE
o g ł a s z a
przetarg ustny nieograniczony


na zbycie w przetargu ustnym nieograniczonym, nieruchomości gruntowej, częściowo zabudowanej gankiem, położonej w obrębie Raczkowa w granicach działki numer 263 o powierzchni ewidencyjnej 0,08 ha. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszarów w Gminie Legnickie Pole (mpzp) - uchwałą Nr XIV/72/2008 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 31.01.2008r. opublikowaną w Dz. U. Woj. Dolnośląskiego z 2008r. Nr 140, poz. 1695, działka numer 263 posiada funkcję oznaczoną na rysunku planu symbolem RM – przeznaczenie podstawowe - zabudowa zagrodowa ( teren o dotychczasowej funkcji drogi gminnej stanie się częścią przyległych terenów zabudowy zagrodowej jako współwłasność właścicieli działek sąsiednich, ze służebnością dla dojazdu do stacji transformatorowej) ;przeznaczenie uzupełniające – komunikacja wewnętrzna, urządzenia infrastruktury technicznej.

Czytaj więcej: Ogłoszenie - przetarg ustny nieograniczony

Ogłoszenie - Projekt dokumentu "Strategia Rozwoju Gminy legnickie Pole na lata 2014-2020"

Drukuj
O g ł o s z e n i e o możliwości zapoznania się z projektem dokumentu "Strategia Rozwoju Gminy Legnickie Pole na lata 2014-2020" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko ustaleń projektu Strategii w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

"Wnioski i uwagi do dokumentacji należy składać w dniach od 08.09.2014 r. do 29.09.2014 r. (21 dni)"

Dokumenty: