Komunikaty

Obwieszczenie Wójta Gminy Legnickie Pole

RL.6220.1.2014                       Legnickie Pole, dnia 22 stycznia 2015 r.

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY LEGNICKIE POLE

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235) niniejszym zawiadamiam, że w dniu 21 stycznia 2015 roku na podstawie art. 105 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267), została wydana decyzja o umorzeniu postępowania administracyjnego nr RL. 6220.1.2014, z dnia 20 stycznia 2014r, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji polegającej na rozbudowie hali produkcyjnej wraz z pomieszczeniami technicznymi i infrastrukturą towarzyszącą w powiecie legnickim, obręb Gniewomierz, gmina Legnickie Pole, na działkach nr 5/9 i 5/12, w związku ze zmianą koncepcji rozbudowy zakładu i wycofaniem wniosku przez inwestora.

CZYTAJ CAŁOŚĆ (KLIKNIJ PLIK PDF)KLIKNIJ PLIK PDF)

Akademia PARP - Szkolenia

parp0

Wykaz gruntów do sprzedaży

Obwieszczenie Wójta Gminy Legnickie Pole

RL.6220.9.2014              Legnickie Pole, dnia 02 grudnia 2014 r.

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY LEGNICKIE POLE

Na podstawie art. 38 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1227 ze zmianami) niniejszym zawiadamiam, że w dniu 02 grudnia 2014 roku została wydana decyzja nr RL.6220.9.2014 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą
„Punkt zbierania lub przeładunku złomu na terenie Zakładu Recyklingu Materiałowego w Koskowicach”, zlokalizowanego na terenie działek nr: 174/26, 174/28, 174/29, obręb Koskowice, gmina Legnickie Pole. Przedsięwzięcie jest kontynuacją dotychczasowej działalności.

CZYTAJ CAŁOŚĆ (KLIKNIJ PLIK PDF)

Ogłoszenie Wójta Gminy Legnickie Pole

PEK.061.1.2014          Legnickie Pole, dnia 26 listopada 2014r.

O g ł o s z e n i e
Wójta Gminy Legnickie Pole

Zawiadamia, że Uchwałą Nr XL/243/2014 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 14 listopada 2014r. został przyjęty dokument „Strategia Rozwoju Gminy Legnickie Pole na lata 2014-2020”. Dokument „Strategii Rozwoju Gminy Legnickie Pole na lata 2014-2020” wraz z podsumowaniem, zgodnie z art. 55 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.Dz. U. 2013r., poz. 1235 ze zm.), został przesłany do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz Dolnośląskiego Państwowego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu. W/w dokument jest dostępny w wersji elektronicznej na stronie www.bip.legnickiepole.pl oraz www.legnickiepole.pl oraz w wersji papierowej w Urzędzie Gminy Legnickie Pole, ul. K.I. Dientzenhofera 1, 59-241 Legnickie Pole.

CZYTAJ CAŁOŚĆ (KLIKNIJ PLIK PDF)


Strategia Rozwoju Gminy Legnickie Pole na lata 2014-2020 z załącznikami (KLIKNIJ)

Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Legnicy Wydział VII Cywilny

Image

Czytaj całość (kliknij plik pdf)