Komunikaty

Zarządzenie nr 5/2015 Wójta Gminy Legnickie Pole z dnia 16 lutego 2015 r.

Zarządzenie nr 5/2015
Wójta Gminy Legnickie Pole
z dnia 16 lutego 2015 r.

w sprawie naboru wniosków o przyznanie dotacji celowej ze środków publicznych na wsparcie rozwoju sportu w Gminie Legnickie Pole.

Pobierz, Treść zarządzenia (format PDF)

Obwieszczenie Wójta Gminy Legnickie Pole

RL.6220.1.2014                       Legnickie Pole, dnia 22 stycznia 2015 r.

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY LEGNICKIE POLE

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235) niniejszym zawiadamiam, że w dniu 21 stycznia 2015 roku na podstawie art. 105 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267), została wydana decyzja o umorzeniu postępowania administracyjnego nr RL. 6220.1.2014, z dnia 20 stycznia 2014r, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji polegającej na rozbudowie hali produkcyjnej wraz z pomieszczeniami technicznymi i infrastrukturą towarzyszącą w powiecie legnickim, obręb Gniewomierz, gmina Legnickie Pole, na działkach nr 5/9 i 5/12, w związku ze zmianą koncepcji rozbudowy zakładu i wycofaniem wniosku przez inwestora.

CZYTAJ CAŁOŚĆ (KLIKNIJ PLIK PDF)KLIKNIJ PLIK PDF)