Komunikaty

Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Legnicy Wydział VII Cywilny

Drukuj
Image

Czytaj całość (kliknij plik pdf)

Ogłoszenie - przetarg ustny nieograniczony

Drukuj
WÓJT GMINY LEGNICKIE POLE
o g ł a s z a
przetarg ustny nieograniczony


na zbycie w przetargu ustnym nieograniczonym, nieruchomości gruntowej, częściowo zabudowanej gankiem, położonej w obrębie Raczkowa w granicach działki numer 263 o powierzchni ewidencyjnej 0,08 ha. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszarów w Gminie Legnickie Pole (mpzp) - uchwałą Nr XIV/72/2008 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 31.01.2008r. opublikowaną w Dz. U. Woj. Dolnośląskiego z 2008r. Nr 140, poz. 1695, działka numer 263 posiada funkcję oznaczoną na rysunku planu symbolem RM – przeznaczenie podstawowe - zabudowa zagrodowa ( teren o dotychczasowej funkcji drogi gminnej stanie się częścią przyległych terenów zabudowy zagrodowej jako współwłasność właścicieli działek sąsiednich, ze służebnością dla dojazdu do stacji transformatorowej) ;przeznaczenie uzupełniające – komunikacja wewnętrzna, urządzenia infrastruktury technicznej.

Czytaj więcej: Ogłoszenie - przetarg ustny nieograniczony

Ogłoszenie - Projekt dokumentu "Strategia Rozwoju Gminy legnickie Pole na lata 2014-2020"

Drukuj
O g ł o s z e n i e o możliwości zapoznania się z projektem dokumentu "Strategia Rozwoju Gminy Legnickie Pole na lata 2014-2020" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko ustaleń projektu Strategii w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

"Wnioski i uwagi do dokumentacji należy składać w dniach od 08.09.2014 r. do 29.09.2014 r. (21 dni)"

Dokumenty: