Komunikaty

ObwieszczenieOBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY LEGNICKIE POLE

Na podstawie art.38 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko niniejszym zawiadamiam, że w dniu 19.06.2009 roku została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na Budowie 23 elektrowni wiatrowych tego samego typu o mocy od 1,5 do 3 MW, wraz z drogami dojazdowymi, placami manewrowymi i infrastrukturą elektroenergetyczną zlokalizowanych na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów w Gminie Legnickie Pole w obrębach:

Czytaj więcej: Obwieszczenie

Obwieszczenie

RL. 7624-8-4/09                                 Legnickie Pole, dnia 27.04.2009r.

                                          OBWIESZCZENIE 
                              WÓJTA GMINY LEGNICKIE POLE

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko niniejszym zawiadamiam, że w dniu 27.04.2009 roku została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „ Rozbudowie zakładu produkcyjnego VOSS Automotive Polska Sp. z o.o. na terenie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej na działce nr 417/5 w obrębie Nowa Wieś Legnicka, gmina Legnickie Pole”. Z danymi o przedmiotowym przedsięwzięciu znajdującym się w w/w decyzji, można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Legnickim Polu przy ul. Dientzenhofera 1, w pokoju nr 16 w godz. od 8.00 do 15.00.


 
                                                                                   Wójt Gminy 
                                                                               Aleksander Kostuń

Obwieszczenie


RL 7624/2/1/09
                                                   Legnickie Pole, dnia 02.04.2009 r.

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY LEGNICKIE POLE


 
Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko niniejszym zawiadamiam, że w dniu 02.04.2009 roku została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz z przyłączami na terenie gminy Legnickie Pole, w obrębach: Gniewomierz, Taczalin, Księginice, Legnickie Pole ul. Książąt Śląskich, Mikołajowice, Ogonowice, Lubień, Czarnków, Mąkolice, Koiszków.”

Czytaj więcej: Obwieszczenie

Obwieszczenie

     

                                                           Legnickie Pole, dnia 18.02.2009 r. 

    RL 7624/1/1/09

O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA GMINY LEGNICKIE POLE
O przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia: “Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz z przyłączami na terenie gminy Legnickie Pole, w obrębach: Gniewomierz, Taczalin, Księginice, Legnickie Pole ul. Książąt Śląskich, Mikołajowice, Ogonowice, Lubień, Czarnków, Mąkolice, Koiszków. “

Czytaj więcej: Obwieszczenie