Komunikaty

Obwieszczenie


RL 7624/2/1/09
                                                   Legnickie Pole, dnia 02.04.2009 r.

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY LEGNICKIE POLE


 
Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko niniejszym zawiadamiam, że w dniu 02.04.2009 roku została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz z przyłączami na terenie gminy Legnickie Pole, w obrębach: Gniewomierz, Taczalin, Księginice, Legnickie Pole ul. Książąt Śląskich, Mikołajowice, Ogonowice, Lubień, Czarnków, Mąkolice, Koiszków.”

Czytaj więcej: Obwieszczenie

Obwieszczenie

     

                                                           Legnickie Pole, dnia 18.02.2009 r. 

    RL 7624/1/1/09

O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA GMINY LEGNICKIE POLE
O przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia: “Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz z przyłączami na terenie gminy Legnickie Pole, w obrębach: Gniewomierz, Taczalin, Księginice, Legnickie Pole ul. Książąt Śląskich, Mikołajowice, Ogonowice, Lubień, Czarnków, Mąkolice, Koiszków. “

Czytaj więcej: Obwieszczenie