Komunikaty

OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE

o wydaniu postanowienia stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 ze zm.)
 
Zawiadamiam

strony postępowania, że na podstawie art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 ze zm.) w dniu 25.03.2010r. zostało wydane postanowienie stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na „Budowie sieci wodociągowej, przesyłowej i rozdzielczej wraz z przyłączami na działkach nr 18/2, 81, 44, 76, 77, 84/4, 35/4, 39, 12, 11, 10, 9, 7, 25, 24, 29/2, 33/2, 36/4, 36/3, 36/1, 37, 38, 40, 41, 47, 51, 35/3, 80/2, 30, 79/1, 80/1, 90/1, 90/2, 21/369, 52, 54, 59, 63/2, 60, 61, 57, 84/1, 71/1, 86/7, 85/2, 86/5, 26, 27, 28, 4/3, 4/1, 4/4, 5 obręb Czarnków, oraz na działce nr 3/3 obręb Lubień, gmina Legnickie Pole”.

Z treścią postanowienia można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Legnickim Polu ul. Dientzenhofera 1, pokój nr 16 w godz. od 800 – 1500.

Obwieszczenie zostaje zamieszczone na tablicach ogłoszeń: Urzędu Gminy Legnickie Pole w miejscowości Czarnów i Lubień oraz na stronie internetowej.
 
Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
                                                          
                                                           Wójt Gminy 
                                                      Aleksander Kostuń

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY LEGNICKIE POLE

 
Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1227) niniejszym zawiadamiam, że w dniu 22.03.2010 roku została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie infrastruktury drogowej dla osiedla domów jednorodzinnych Bartoszów Zachód I : drogi i sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej, sieci kanalizacji deszczowej, sieci energetycznej, sieci gazowej, sieci telefonicznej, oświetlenia ulicznego na działkach nr : 113/1; 113/2; 121; 114/1; 114/2; 115/1; 122; 118; 119; 120; 112/3; 117/1; 117/2; 116/2; 115/2; 112/2; 432/1; 123; 116/1; 112/4; 428; 429; 430; 431; 512; 129/1; 128/5; 127/1 obręb Bartoszów gmina Legnickie Pole”.
Z danymi o przedmiotowym przedsięwzięciu znajdującym się w w/w decyzji, można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Legnickim Polu przy ul. K.I. Dientzenhofera 1, w pokoju nr 16 w godz. od 8.00 do 15.00.
 

                                                               Wójt Gminy
                                                           Aleksander Kostuń

Wykaz nieruchomości

W Y K A Z
nieruchomości gruntowej będącej przedmiotem użytkowania wieczystego przeznaczonej do sprzedaży bezprzetargowo na rzecz użytkownika wieczystego, położonej w obrębie Legnickie Pole w granicach działki numer 29/6 o powierzchni 0.0177 ha stanowiącej własność Gminy Legnickie Pole, z wpisem prawa własności w księdze wieczystej numer 58646 wolnej od ciężarów i ograniczeń.

Czytaj więcej: Wykaz nieruchomości

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY LEGNICKIE POLE

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1227) niniejszym zawiadamiam, że w dniu 19.02.2010 roku została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie infrastruktury drogowej dla osiedla domów jednorodzinnych Bartoszów Zachód I : drogi i sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej, sieci kanalizacji deszczowej, sieci energetycznej, sieci gazowej, sieci telefonicznej, oświetlenia ulicznego na działkach nr : 113/1; 113/2; 121; 114/1; 114/2; 115/1; 122; 118; 119; 120; 112/3; 117/1; 117/2; 116/2; 115/2; 112/2; 432/1; 123; 116/1; 112/4; 428; 429; 430; 431; 512; 129/1; 128/5; 127/1 obręb Bartoszów gmina Legnickie Pole”.
 
Z danymi o przedmiotowym przedsięwzięciu znajdującym się w w/w decyzji, można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Legnickim Polu przy ul. K.I. Dientzenhofera 1, w pokoju nr 16 w godz. od 8.00 do 15.00.
 
                                                               Wójt Gminy 
                                                           Aleksander Kostuń

Wykaz nieruchomości

WYKAZ
nieruchomości gruntowej, zabudowanej budynkiem gospodarczym, wolnostojącym o powierzchni użytkowej 34,6 m², przeznaczonej do sprzedaży w przetargu ustnym nieograniczonym, położonej w obrębie Bartoszów, w granicach działki numer 277/4 o powierzchni 0.0454 ha, stanowiącej własność gminy Legnickie Pole, z wpisem prawa własności w księdze wieczystej numer 41833 wolnej od ciężarów i ograniczeń.

Czytaj więcej: Wykaz nieruchomości

Wykaz nieruchomości

W Y K A Z
nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej w obrębie Raczkowa w granicach działki numer 25 o powierzchni 0.48 ha, stanowiącej własność gminy Legnickie Pole z wpisem prawa własności w księdze wieczystej numer 41844 wolnej od ciężarów i ograniczeń, przeznaczonej do sprzedaży w przetargu ustnym nieograniczonym.

Czytaj więcej: Wykaz nieruchomości

Wykaz nieruchomości

W Y K A Z
nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej w obrębie Ogonowice w granicach działki numer 218/5 o powierzchni 0.0065 ha, stanowiącej własność gminy Legnickie Pole z wpisem prawa własności w księdze wieczystej numer LE1L /00041817/5 wolnej od ciężarów i ograniczeń, przeznaczonej do sprzedaży bezprzetargowo na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, działki numer 218/3 położonej w obrębie Ogonowice.

Czytaj więcej: Wykaz nieruchomości

OBWIESZCZENIE

RL.7624-1/10                            Legnickie Pole, dnia 4 luty 2010r.
 
OBWIESZCZENIE

      Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 73 ust 1 i art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227) zawiadamiam, że na wniosek Gminy Legnickie Pole, ul. Dientzenhofera 1 59-241 Legnickie Pole z dnia 3.2.2010r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie sieci wodociągowej przesyłowej i rozdzielczej wraz z przyłączami na działkach nr 18/2; 81; 44; 76; 77; 84/4; 35/4; 39; 12; 11; 10; 9; 7; 25; 24; 29/2; 33/2; 36/4; 36/3; 36/1; 37; 38; 40; 41; 47; 51; 35/3; 80/2; 30 ;79/1; 80/1; 90/1; 90/2; 21/369; 52; 54; 59; 63/2; 60; 61; 57; 84/1; 71/1; 86/7; 85/2; 86/5; 26; 25; 27; 28; 4/3; 4/1; 4/4; 5 obręb Czarnków oraz na działce nr 3/3 obręb Lubień, gmina Legnickie Pole”.

     W związku z powyższym przed wydaniem decyzji rozstrzygającej sprawę zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski dotyczące w/w zamierzenia inwestycyjnego w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości, w Urzędzie Gminy w Legnickim Polu przy ul. Dientzenhofera 1, pokój nr 16 w godz. od 800 – 1500.
 
       Obwieszczenie zostaje zamieszczone na tablicach ogłoszeń: Urzędu Gminy Legnickie Pole w miejscowości Czarnów i Lubień oraz na stronie internetowej.


                                                                   Wójt Gminy
                                                              Aleksander Kostuń