Komunikaty

Komunikat

Unieważnianie dowodów osobistych

Przypominamy, że od dnia 1 stycznia 2009 r. plastikowe dowody osobiste osób, które na skutek zmiany danych zamieszczonych w dowodzie osobistym nie dokonały wymiany dokumentu są unieważniane z urzędu.

Czytaj więcej: Komunikat

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

RL.7624-2/10              Legnickie Pole, dnia 15 października 2010r.

 
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 61 § 4 i art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 73 ust 1 i art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227) zawiadamiam, że na wniosek: Mariusza Więcławskiego, TETERA      Sp. z o.o. ul. Czajkowskiego 78, 51 – 147 Wrocław Pełnomocnika WINKELMANN  Sp. z o.o. ul. Jaworzyńska 277, 59-220 Legnica z dnia 06.10.2010r. (data wpływu 14.10.2010r.) zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia - „Budowa zakładu produkcyjnego firmy WINKELMANN Sp. z o.o. w Legnickim Polu na działkach nr 417/4 i 417/14 obręb Nowa Wieś Legnicka”.

W związku z powyższym przed wydaniem decyzji rozstrzygającej sprawę zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski dotyczące w/w zamierzenia inwestycyjnego w terminie 7 dni od daty podania do publicznej wiadomości, w Urzędzie Gminy w Legnickim Polu przy ul. Dientzenhofera 1, pokój nr 16 w godz. od 800 – 1500.

Zawiadomienie zostaje zamieszczone na tablicach ogłoszeń: Urzędu Gminy Legnickie Pole oraz na stronie internetowej. 

                                                   
                                                                  Wójt Gminy

                                                             Aleksander Kostuń

Wykaz gruntów do sprzedaży

W Y K A Z
nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, położonych w obrębie Lubień w granicach działek numer 198/3 o powierzchni 0,0427 ha i 199 o powierzchni 0,2437 ha, stanowiących własność Gminy Legnickie Pole

Czytaj więcej: Wykaz gruntów do sprzedaży

Ogłoszenie o zamówieniu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Wójt Gminy Legnickie Pole
59 – 241 Legnickie Pole ul. Dientzenhofera 1
telefon: 0768582810, fax: 0768582812
e – mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ogłasza zamówienie na:
wykonanie i montaż tablic pamiątkowych w ilości: 2 szt. o wymiarach 2,50 m x 2, 00 m w miejscowościach: Taczalin i Legnickie Pole oraz 9 szt. o wymiarach: 2, 00 m x 1, 50 m w następujących miejscowościach: Księginice, Mikołajowice, Strachowice, Ogonowice, Lubień, Koiszków, Mąkolice, Czarnków, Legnickie Pole dla zadania realizowanego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego
na lata 2007 – 2013 pod nazwą:


,,Budowa sieci wodociągowej we wsi Strachowice oraz kanalizacji ściekowej z zasilaniem energetycznym pompowni na terenie gminy Legnickie Pole - etap II i III. ”

 

Termin realizacji zamówienia: 30. 09. 2010 roku.

Oferty należy składać w sekretariacie  Urzędu Gminy w Legnickim Polu  lub przesłać pocztą na adres wskazany w ogłoszeniu do dnia 31 sierpnia 2010 roku do godziny 1230.
Otwarcie ofert nastąpi: 31 sierpnia 2010 roku o godz. 1330 w siedzibie zamawiającego  - Urząd Gminy w Legnickim Polu – Pokój nr 14.

Szczegółowych informacji na temat zamówienia udziela: Sławomir Pienias, inspektor ds. promocji
i pozyskiwania środków zewnętrznych oraz Agnieszka Koryś, Skarbnik Gminy Legnickie Pole
Telefon: 0768582822, fax: 0768582812, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub 0768582814, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.   

                                                                   Wójt Gminy Legnickie Pole
                                                                        Aleksander KostuńLegnickie Pole, 09. 08. 2010 r.

Czytaj więcej: Ogłoszenie o zamówieniu

Decyzja

Decyzja Prezydenta Miasta Legnicy www.legnickiepole.pl/images/stories/file/Decyzja.pdf

Ogłoszenie Wójta Gminy

OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY LEGNICKIE POLE
o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Legnickie Pole”
– wynikającej z wniosków gminy oraz dla terenu pod elektrownie wiatrowe wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
 
Na podstawie art. 11 pkt. 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) oraz art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227z późn. zmianami) oraz uchwały Rady Gminy Legnickie Pole Nr XXIV/150/09 z dnia 26 lutego 2009 roku o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Legnickie Pole - wynikającej z wniosków gminy oraz dla terenu pod elektrownie wiatrowe, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Legnickie Pole” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 11 sierpnia 2010 r. do 10 września 2010 r. w siedzibie Urzędu Gminy Legnickie Pole, pok. 16 w godz. od 800 do 1500. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 10 września 2010 r. o godz. 1200w sali narad Urzędu Gminy Legnickie Pole.
Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, zamieszczono informacje:
- o projekcie zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Legnickie Pole” – wynikającej z wniosków gminy oraz dla terenu pod elektrownie wiatrowe,
- o prognozie oddziaływania na środowisko ww. dokumentu,
- o stanowiskach organów właściwych do uzgadniania i opiniowania projektu studium.
 
Zgodnie z art. 46 pkt. 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, wyżej wymieniony projekt studium podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa - w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej. Uwagi i wnioski w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, należy składać na piśmie do Wójta Gminy Legnickie Pole, ul. K.I. Dientzenhofera 1, 59-241 Legnickie, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 października 2010 r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Legnickie Pole.
 
Wójt Gminy
Aleksander Kostuń

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY LEGNICKIE POLE
 
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.) w związku z art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1227) niniejszym zawiadamiam, że w dniu 20.04.2010 roku została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie sieci wodociągowej, przesyłowej i rozdzielczej wraz z przyłączami na działkach nr 18/2, 81, 44, 76, 77, 84/4, 35/4, 39, 12, 11, 10, 9, 7, 25, 24, 29/2, 33/2, 36/4, 36/3, 36/1, 37, 38, 40, 41, 47, 51, 35/3, 80/2, 30, 79/1, 80/1, 90/1, 90/2, 21/369, 52, 54, 59, 63/2, 60, 61, 57, 84/1, 71/1, 86/7, 85/2, 86/5, 26, 27, 28, 4/3, 4/1, 4/4, 5 obręb Czarnków oraz na działce 3/3 obręb Lubień”.
Z danymi o przedmiotowym przedsięwzięciu znajdującym się w w/w decyzji, można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Legnickim Polu przy ul. K.I. Dientzenhofera 1, w pokoju nr 16 w godz. od 8.00 do 15.00.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. 

                                                             Wójt Gminy
                                                        Aleksander Kostuń

Obwieszczenie

RL. 7624-8/09                           Legnickie Pole, dnia 6.03.2009r.

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY LEGNICKIE POLE
 
Na podstawie art. 61§1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art.21 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2008r. Nr 199 poz.1227) zawiadamiam, że w dniu 4.03.2009 roku został złożony wniosek inwestora VOSS Automotive Polska Sp. z o. o. Nowa Wieś Legnicka 101,59-241 Legnickie Pole oraz zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie zakładu produkcyjnego VOSS Automotive Polska Sp. z o.o. na terenie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej na działce nr 417/5 w obrębie Nowa Wieś Legnicka, gmina Legnickie Pole”.
W związku z powyższym przed wydaniem decyzji rozstrzygającej sprawę zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski dotyczące w/w zamierzenia inwestycyjnego w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości, w Urzędzie Gminy w Legnickim Polu przy ul. Dientzenhofera 1, pokój nr 16 w godz. od 800 – 1500.

Zawiadomienie zostaje zamieszczone na tablicach ogłoszeń: Urzędu Gminy Legnickie Pole oraz na stronie internetowej.