Komunikaty

Wykaz nieruchomości

W Y K A Z
nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej w obrębie Ogonowice w granicach działki numer 218/5 o powierzchni 0.0065 ha, stanowiącej własność gminy Legnickie Pole z wpisem prawa własności w księdze wieczystej numer LE1L /00041817/5 wolnej od ciężarów i ograniczeń, przeznaczonej do sprzedaży bezprzetargowo na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, działki numer 218/3 położonej w obrębie Ogonowice.

Czytaj więcej: Wykaz nieruchomości

OBWIESZCZENIE

RL.7624-1/10                            Legnickie Pole, dnia 4 luty 2010r.
 
OBWIESZCZENIE

      Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 73 ust 1 i art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227) zawiadamiam, że na wniosek Gminy Legnickie Pole, ul. Dientzenhofera 1 59-241 Legnickie Pole z dnia 3.2.2010r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie sieci wodociągowej przesyłowej i rozdzielczej wraz z przyłączami na działkach nr 18/2; 81; 44; 76; 77; 84/4; 35/4; 39; 12; 11; 10; 9; 7; 25; 24; 29/2; 33/2; 36/4; 36/3; 36/1; 37; 38; 40; 41; 47; 51; 35/3; 80/2; 30 ;79/1; 80/1; 90/1; 90/2; 21/369; 52; 54; 59; 63/2; 60; 61; 57; 84/1; 71/1; 86/7; 85/2; 86/5; 26; 25; 27; 28; 4/3; 4/1; 4/4; 5 obręb Czarnków oraz na działce nr 3/3 obręb Lubień, gmina Legnickie Pole”.

     W związku z powyższym przed wydaniem decyzji rozstrzygającej sprawę zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski dotyczące w/w zamierzenia inwestycyjnego w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości, w Urzędzie Gminy w Legnickim Polu przy ul. Dientzenhofera 1, pokój nr 16 w godz. od 800 – 1500.
 
       Obwieszczenie zostaje zamieszczone na tablicach ogłoszeń: Urzędu Gminy Legnickie Pole w miejscowości Czarnów i Lubień oraz na stronie internetowej.


                                                                   Wójt Gminy
                                                              Aleksander Kostuń

Zawiadomienie

RL.7624-14/09                                 Legnickie Pole, dnia 19 styczeń 2010r.
 
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
 
Na podstawie art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 73 ust 1 i art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227) zawiadamiam, że na wniosek Pracowni Projektowej i Konsultingowej B.P. Niebudek, ul. Złotoryjska 63 59-220 Legnica

Czytaj więcej: Zawiadomienie

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY LEGNICKIE POLE

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1227) niniejszym zawiadamiam, że w dniu 28.12.2009 roku została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „przebudowie stacji paliw wraz z niezbędną infrastrukturą i uzbrojeniem podziemnym w miejscowości Koskowice, dz. nr 174/6, gm. Legnickie Pole.”

Czytaj więcej: Obwieszczenie

Zawiadomienie

RL.7624-14/09                   Legnickie Pole, dnia 31 grudnia 2009r.
 
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 73 ust 1 i art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227)

Czytaj więcej: Zawiadomienie

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY LEGNICKIE POLE
 
 Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1227) niniejszym zawiadamiam, że w dniu 23.11.2009 roku została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie biogazowni o mocy 2 MW zlokalizowanej na działkach nr 407/2, 407/3 w obrębie Nowej Wsi Legnickiej, gmina Legnickie Pole.
 Z danymi o przedmiotowym przedsięwzięciu znajdującym się w w/w decyzji, można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Legnickim Polu przy ul. K.I. Dientzenhofera 1, w pokoju nr 16 w godz. od 8.00 do 15.00. Wójt Gminy Aleksander Kostuń

Ogłoszenie o toczącym się postępowaniu

RL.7624-13/09                         Legnickie Pole, dnia 21.10.2009r.

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 79 ust. 1 i art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227).

Czytaj więcej: Ogłoszenie o toczącym się postępowaniu

Ogłoszenie o zamówieniu


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
 
Wójt Gminy Legnickie Pole
59 – 241 Legnickie Pole, ul. Dientzenhofera 1
telefon: 0768582810, fax: 0768582812
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
ogłasza zamówienie na:
wykonanie i montaż tablicy informacyjnej dla zadania realizowanego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego
na lata 2007 – 2013 pod nazwą:
„Budowa przedszkola gminnego przy Zespole Szkół w Legnickim Polu”
 
Specyfikacja techniczna tablicy:
Wymiary tablicy: szerokość 90 cm, wysokość – 70 cm
Materiał wykonania tablicy: blacha ocynkowana, folia I generacji, wykończenie tablicy: podwójnie zaginana,
Montaż: na dwóch słupkach ocynkowanych
Miejsce montażu: Legnickie Pole, ul. Wyspiańskiego, teren budowy przedszkola gminnego
 
Termin realizacji zamówienia: październik 2009 roku
 
Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Legnickim Polu lub przesłać pocztą na adres wskazany w ogłoszeniu do dnia 16 października 2009 roku do godz. 1130.
Otwarcie ofert nastąpi: 16 października 2009 roku o godz. 1200 w siedzibie zamawiającego – Urząd Gminy w Legnickim Polu – pokój nr 14.
 
Szczegółowych informacji na temat zamówienia udziela: Sławomir Pienias, inspektor ds. promocji i pozyskiwania środków zewnętrznych.
Telefon: 0768582822, fax: 0768582812, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Wzór tablicy pamiątkowej w pliku CDR wysyłany będzie na prośbę przesłaną na wskazany wyżej adres.