Komunikaty

Wykaz gruntów do sprzedaży

W Y K A Z
nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, położonych w obrębie Lubień w granicach działek numer 198/3 o powierzchni 0,0427 ha i 199 o powierzchni 0,2437 ha, stanowiących własność Gminy Legnickie Pole

Czytaj więcej: Wykaz gruntów do sprzedaży

Ogłoszenie o zamówieniu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Wójt Gminy Legnickie Pole
59 – 241 Legnickie Pole ul. Dientzenhofera 1
telefon: 0768582810, fax: 0768582812
e – mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ogłasza zamówienie na:
wykonanie i montaż tablic pamiątkowych w ilości: 2 szt. o wymiarach 2,50 m x 2, 00 m w miejscowościach: Taczalin i Legnickie Pole oraz 9 szt. o wymiarach: 2, 00 m x 1, 50 m w następujących miejscowościach: Księginice, Mikołajowice, Strachowice, Ogonowice, Lubień, Koiszków, Mąkolice, Czarnków, Legnickie Pole dla zadania realizowanego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego
na lata 2007 – 2013 pod nazwą:


,,Budowa sieci wodociągowej we wsi Strachowice oraz kanalizacji ściekowej z zasilaniem energetycznym pompowni na terenie gminy Legnickie Pole - etap II i III. ”

 

Termin realizacji zamówienia: 30. 09. 2010 roku.

Oferty należy składać w sekretariacie  Urzędu Gminy w Legnickim Polu  lub przesłać pocztą na adres wskazany w ogłoszeniu do dnia 31 sierpnia 2010 roku do godziny 1230.
Otwarcie ofert nastąpi: 31 sierpnia 2010 roku o godz. 1330 w siedzibie zamawiającego  - Urząd Gminy w Legnickim Polu – Pokój nr 14.

Szczegółowych informacji na temat zamówienia udziela: Sławomir Pienias, inspektor ds. promocji
i pozyskiwania środków zewnętrznych oraz Agnieszka Koryś, Skarbnik Gminy Legnickie Pole
Telefon: 0768582822, fax: 0768582812, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub 0768582814, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.   

                                                                   Wójt Gminy Legnickie Pole
                                                                        Aleksander KostuńLegnickie Pole, 09. 08. 2010 r.

Czytaj więcej: Ogłoszenie o zamówieniu

Decyzja

Decyzja Prezydenta Miasta Legnicy www.legnickiepole.pl/images/stories/file/Decyzja.pdf

Ogłoszenie Wójta Gminy

OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY LEGNICKIE POLE
o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Legnickie Pole”
– wynikającej z wniosków gminy oraz dla terenu pod elektrownie wiatrowe wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
 
Na podstawie art. 11 pkt. 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) oraz art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227z późn. zmianami) oraz uchwały Rady Gminy Legnickie Pole Nr XXIV/150/09 z dnia 26 lutego 2009 roku o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Legnickie Pole - wynikającej z wniosków gminy oraz dla terenu pod elektrownie wiatrowe, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Legnickie Pole” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 11 sierpnia 2010 r. do 10 września 2010 r. w siedzibie Urzędu Gminy Legnickie Pole, pok. 16 w godz. od 800 do 1500. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 10 września 2010 r. o godz. 1200w sali narad Urzędu Gminy Legnickie Pole.
Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, zamieszczono informacje:
- o projekcie zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Legnickie Pole” – wynikającej z wniosków gminy oraz dla terenu pod elektrownie wiatrowe,
- o prognozie oddziaływania na środowisko ww. dokumentu,
- o stanowiskach organów właściwych do uzgadniania i opiniowania projektu studium.
 
Zgodnie z art. 46 pkt. 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, wyżej wymieniony projekt studium podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa - w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej. Uwagi i wnioski w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, należy składać na piśmie do Wójta Gminy Legnickie Pole, ul. K.I. Dientzenhofera 1, 59-241 Legnickie, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 października 2010 r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Legnickie Pole.
 
Wójt Gminy
Aleksander Kostuń

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY LEGNICKIE POLE
 
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.) w związku z art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1227) niniejszym zawiadamiam, że w dniu 20.04.2010 roku została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie sieci wodociągowej, przesyłowej i rozdzielczej wraz z przyłączami na działkach nr 18/2, 81, 44, 76, 77, 84/4, 35/4, 39, 12, 11, 10, 9, 7, 25, 24, 29/2, 33/2, 36/4, 36/3, 36/1, 37, 38, 40, 41, 47, 51, 35/3, 80/2, 30, 79/1, 80/1, 90/1, 90/2, 21/369, 52, 54, 59, 63/2, 60, 61, 57, 84/1, 71/1, 86/7, 85/2, 86/5, 26, 27, 28, 4/3, 4/1, 4/4, 5 obręb Czarnków oraz na działce 3/3 obręb Lubień”.
Z danymi o przedmiotowym przedsięwzięciu znajdującym się w w/w decyzji, można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Legnickim Polu przy ul. K.I. Dientzenhofera 1, w pokoju nr 16 w godz. od 8.00 do 15.00.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. 

                                                             Wójt Gminy
                                                        Aleksander Kostuń

Obwieszczenie

RL. 7624-8/09                           Legnickie Pole, dnia 6.03.2009r.

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY LEGNICKIE POLE
 
Na podstawie art. 61§1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art.21 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2008r. Nr 199 poz.1227) zawiadamiam, że w dniu 4.03.2009 roku został złożony wniosek inwestora VOSS Automotive Polska Sp. z o. o. Nowa Wieś Legnicka 101,59-241 Legnickie Pole oraz zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie zakładu produkcyjnego VOSS Automotive Polska Sp. z o.o. na terenie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej na działce nr 417/5 w obrębie Nowa Wieś Legnicka, gmina Legnickie Pole”.
W związku z powyższym przed wydaniem decyzji rozstrzygającej sprawę zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski dotyczące w/w zamierzenia inwestycyjnego w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości, w Urzędzie Gminy w Legnickim Polu przy ul. Dientzenhofera 1, pokój nr 16 w godz. od 800 – 1500.

Zawiadomienie zostaje zamieszczone na tablicach ogłoszeń: Urzędu Gminy Legnickie Pole oraz na stronie internetowej.

OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE

o wydaniu postanowienia stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 ze zm.)
 
Zawiadamiam

strony postępowania, że na podstawie art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 ze zm.) w dniu 25.03.2010r. zostało wydane postanowienie stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na „Budowie sieci wodociągowej, przesyłowej i rozdzielczej wraz z przyłączami na działkach nr 18/2, 81, 44, 76, 77, 84/4, 35/4, 39, 12, 11, 10, 9, 7, 25, 24, 29/2, 33/2, 36/4, 36/3, 36/1, 37, 38, 40, 41, 47, 51, 35/3, 80/2, 30, 79/1, 80/1, 90/1, 90/2, 21/369, 52, 54, 59, 63/2, 60, 61, 57, 84/1, 71/1, 86/7, 85/2, 86/5, 26, 27, 28, 4/3, 4/1, 4/4, 5 obręb Czarnków, oraz na działce nr 3/3 obręb Lubień, gmina Legnickie Pole”.

Z treścią postanowienia można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Legnickim Polu ul. Dientzenhofera 1, pokój nr 16 w godz. od 800 – 1500.

Obwieszczenie zostaje zamieszczone na tablicach ogłoszeń: Urzędu Gminy Legnickie Pole w miejscowości Czarnów i Lubień oraz na stronie internetowej.
 
Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
                                                          
                                                           Wójt Gminy 
                                                      Aleksander Kostuń

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY LEGNICKIE POLE

 
Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1227) niniejszym zawiadamiam, że w dniu 22.03.2010 roku została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie infrastruktury drogowej dla osiedla domów jednorodzinnych Bartoszów Zachód I : drogi i sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej, sieci kanalizacji deszczowej, sieci energetycznej, sieci gazowej, sieci telefonicznej, oświetlenia ulicznego na działkach nr : 113/1; 113/2; 121; 114/1; 114/2; 115/1; 122; 118; 119; 120; 112/3; 117/1; 117/2; 116/2; 115/2; 112/2; 432/1; 123; 116/1; 112/4; 428; 429; 430; 431; 512; 129/1; 128/5; 127/1 obręb Bartoszów gmina Legnickie Pole”.
Z danymi o przedmiotowym przedsięwzięciu znajdującym się w w/w decyzji, można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Legnickim Polu przy ul. K.I. Dientzenhofera 1, w pokoju nr 16 w godz. od 8.00 do 15.00.
 

                                                               Wójt Gminy
                                                           Aleksander Kostuń