Komunikaty

Ogłoszenie o zamówieniu


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
 
Wójt Gminy Legnickie Pole
59 – 241 Legnickie Pole, ul. Dientzenhofera 1
telefon: 0768582810, fax: 0768582812
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
ogłasza zamówienie na:
wykonanie i montaż tablicy informacyjnej dla zadania realizowanego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego
na lata 2007 – 2013 pod nazwą:
„Budowa przedszkola gminnego przy Zespole Szkół w Legnickim Polu”
 
Specyfikacja techniczna tablicy:
Wymiary tablicy: szerokość 90 cm, wysokość – 70 cm
Materiał wykonania tablicy: blacha ocynkowana, folia I generacji, wykończenie tablicy: podwójnie zaginana,
Montaż: na dwóch słupkach ocynkowanych
Miejsce montażu: Legnickie Pole, ul. Wyspiańskiego, teren budowy przedszkola gminnego
 
Termin realizacji zamówienia: październik 2009 roku
 
Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Legnickim Polu lub przesłać pocztą na adres wskazany w ogłoszeniu do dnia 16 października 2009 roku do godz. 1130.
Otwarcie ofert nastąpi: 16 października 2009 roku o godz. 1200 w siedzibie zamawiającego – Urząd Gminy w Legnickim Polu – pokój nr 14.
 
Szczegółowych informacji na temat zamówienia udziela: Sławomir Pienias, inspektor ds. promocji i pozyskiwania środków zewnętrznych.
Telefon: 0768582822, fax: 0768582812, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Wzór tablicy pamiątkowej w pliku CDR wysyłany będzie na prośbę przesłaną na wskazany wyżej adres.

OGŁOSZENIE

RL.7624-12/09                         Legnickie Pole, dnia 22.09.2009r.

OGŁOSZENIE
Na podstawie art. 79 ust. 1 i art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227).
Wójt Gminy Legnickie Pole
Zawiadamia
o toczącym się postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na „Budowie biogazowni o mocy 2 MW w obrębie Nowa Wieś Legnicka na obszarze działek nr 407/2, 407/3 w gminie Legnickie Pole”.

Czytaj więcej: OGŁOSZENIE

Obwieszczenie

RL.7624-13/09                  Legnickie Pole, dnia 3 sierpnia 2009r.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 73 ust 1 i art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227) zawiadamiam, że na wniosek inwestora Bar „BULIS” s.c, B.J.S. Bulski ul. Oleska 45 A 46-022 Zawada z dnia 27.07.2009r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „przebudowie stacji paliw wraz z niezbędną infrastrukturą i uzbrojeniem podziemnym w miejscowości Koskowice, dz. nr 174/6, gm. Legnickie Pole.”

Czytaj więcej: Obwieszczenie

Obwieszczenie

RL.7624-12/09               Legnickie Pole, dnia 14 sierpnia 2009r. 
              
                        Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 73 ust 1 i art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227) zawiadamiam, że na wniosek inwestora NORPAL sp. z o.o. ul. Złotoryjska 65/3, 59-220 Legnica z dnia 10.08.2009r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie biogazowni o mocy 2 MW w Nowej Wsi Legnickiej na obszarze działek nr 407/2, 407/3 w gminie Legnickie Pole”.

Czytaj więcej: Obwieszczenie

Obwieszczenie

GPI.7624-3-6/09                                          Legnickie Pole, dnia 19.06.2009r.

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY LEGNICKIE POLE

 

            Na podstawie art.38 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko niniejszym zawiadamiam, że w dniu 19.06.2009 roku została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na Budowie 23 elektrowni wiatrowych tego samego typu o mocy od 1,5 do 3 MW, wraz z drogami dojazdowymi, placami manewrowymi i infrastrukturą elektroenergetyczną zlokalizowanych na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów w Gminie Legnickie Pole w obrębach:

 

- Taczalin, nr ewidencyjne działek: 1/1, 2/2, 1/4, 15, 17/1, 23/1, 23/6

- Księginice, nr ewidencyjne działek: 18, 19, 156/8, 157/1, 158, 175/2, 176/4, 177

- Kłębanowice, nr ewidencyjne działek: 134/1, 134/2

- Koskowice, nr ewidencyjne działek: 391, 394, 514/1, 514/3, 515, 516

- Mikołajowice, nr ewidencyjny działki: 311/2

                Z danymi o przedmiotowym przedsięwzięciu znajdującym się w w/w decyzji, można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Legnickim Polu przy u. Dientzenhofera 1, w pokoju nr 16 w godz. od 8.00 do 15.00.

 

 

      Wójt Gminy

Aleksander Kostuń

 

ObwieszczenieOBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY LEGNICKIE POLE

Na podstawie art.38 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko niniejszym zawiadamiam, że w dniu 19.06.2009 roku została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na Budowie 23 elektrowni wiatrowych tego samego typu o mocy od 1,5 do 3 MW, wraz z drogami dojazdowymi, placami manewrowymi i infrastrukturą elektroenergetyczną zlokalizowanych na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów w Gminie Legnickie Pole w obrębach:

Czytaj więcej: Obwieszczenie

Obwieszczenie

RL. 7624-8-4/09                                 Legnickie Pole, dnia 27.04.2009r.

                                          OBWIESZCZENIE 
                              WÓJTA GMINY LEGNICKIE POLE

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko niniejszym zawiadamiam, że w dniu 27.04.2009 roku została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „ Rozbudowie zakładu produkcyjnego VOSS Automotive Polska Sp. z o.o. na terenie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej na działce nr 417/5 w obrębie Nowa Wieś Legnicka, gmina Legnickie Pole”. Z danymi o przedmiotowym przedsięwzięciu znajdującym się w w/w decyzji, można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Legnickim Polu przy ul. Dientzenhofera 1, w pokoju nr 16 w godz. od 8.00 do 15.00.


 
                                                                                   Wójt Gminy 
                                                                               Aleksander Kostuń

Obwieszczenie


RL 7624/2/1/09
                                                   Legnickie Pole, dnia 02.04.2009 r.

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY LEGNICKIE POLE


 
Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko niniejszym zawiadamiam, że w dniu 02.04.2009 roku została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz z przyłączami na terenie gminy Legnickie Pole, w obrębach: Gniewomierz, Taczalin, Księginice, Legnickie Pole ul. Książąt Śląskich, Mikołajowice, Ogonowice, Lubień, Czarnków, Mąkolice, Koiszków.”

Czytaj więcej: Obwieszczenie

Więcej artykułów…