Komunikaty

Zarządzenie nr 0050.30.2018 Wójta Gminy Legnickie Pole z dnia 7 marca 2018 roku

Zarządzenie nr 0050.30.2018
Wójta Gminy Legnickie Pole
z dnia 7 marca 2018 roku

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych
przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 121) Wójt Gminy Legnickie Pole informuje, że w dniu 07 marca 2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy Legnickie Pole wywieszono na tablicy ogłoszeń wykaz nieruchomości: dz. 89/12 oraz 9/20 położonej w Legnickim Polu, przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres 3 lat.


ZARZĄDZENIE.PDF

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Legnicy po rozpatrzeniu sprawozdań z badań jakości próbek wody pochodzącej z wodociągu Legnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. stwierdza, że jakość wody z wodociągu LPWiK S.A. w Legnicy, dostarczanej na teren miasta Legnica oraz gmin Mikołajowice, Legnickie Pole i Kunice jest zgodna z wymaganiami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
 

Zarządzenie Nr 0050.27.2018 Wójta Gminy Legnickie Pole z dnia 28 lutego 2018 roku

Zarządzenie Nr 0050.27.2018
Wójta Gminy Legnickie Pole
z dnia 28 lutego 2018 roku

w sprawie wyników naboru wniosków
o przyznanie dotacji celowej ze środków publicznych
na wsparcie rozwoju sportu w Gminie Legnickie Pole

ZARZĄDZENIE.PDF

Ogłoszenie Wójta Gminy Legnickie Pole

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 121) Wójt Gminy Legnickie Pole informuje, że w dniu 14 lutego 2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy Legnickie Pole wywieszono na tablicy ogłoszeń wykaz nieruchomości niezabudowanej dz. 360 położonej w Taczalinie, przeznaczonej do oddania w użyczenie na okres 3 lat. Rozszerzone ogłoszenie zamieszczono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Legnickie Pole, które jest do wglądu w godzinach pracy urzędu.

Plik do pobrania

Zarządzenie nr 0050.15.2018 Wójta Gminy Legnickie Pole z dnia 5 lutego 2018 roku

Zarządzenie nr 0050.15.2018
Wójta Gminy Legnickie Pole
z dnia 5 lutego 2018 roku


w sprawie naboru wniosków o przyznanie dotacji celowej na realizację zadań w związku z prowadzonymi pracami konserwatorskimi, restauratorskimi lub robotami budowlanymi przy zAbytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie gminy Legnickie Pole


Zarządzenie nr 0050.14.2018 Wójta Gminy Legnickie Pole z dnia 5 lutego 2018 roku

Zarządzenie nr 0050.14.2018
Wójta Gminy Legnickie Pole
z dnia 5 lutego 2018 rokuw sprawie naboru wniosków o przyznanie dotacji celowej ze środków publicznych na wsparcie rozwoju sportu w Gminie Legnickie PoleZARZĄDZENIE 0050.14.2018.PDF

Zarządzenie nr 0050.7.2018 Wójta Gminy Legnickie Pole z dnia 29 stycznia 2018 roku

Zarzadzenie nr 0050.7.2018
Wójta Gminy Legnickie Pole
z dnia 29 stycznia 2018 roku
w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2018/2019 do publicznego przedszkola oraz publicznej szkoły podstawowej wchodzacych w skład Zespołu Szkół w Legnickim Polu dla których Gmina Legnickie Pole jest organem prowadzącym

Obwieszczenie Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu

Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków we Wrocławiu podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu w dniu 3 stycznia 2018 roku decyzji nr 11/2018 zezwalającej Stowarzyszeniu Historyczno Eksploracyjnemu Księstwa Legnickiego, z siedzibą w Gniewomierzu nr 21, 59-241 Legnickie Pole

na prowadzenie powierzchniowych badań archeologicznych z użyciem detektorów metali na terenie gminy Legnickie Pole.


OBWIESZCZENIE .PDF

Aktualne informacje na temat jakości powietrza w Legnickim Polu