Nowe stawki za odbiór odpadów.

smieci0W dniu 26 marca Radni Gminy Legnickie Pole podjęli uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty. Od 1 maja 2015r. stawka opłaty za śmieci od osoby segregującej odpady wyniesie 15,00 zł, natomiast osoby które nie segregują odpadów zapłacą 30,00 zł od osoby. Stawka ta ma zachęcić osoby niesegregujące odpadów do ich selektywnej zbiórki. Wtedy mieszkańcy zapłacą stawkę 15 zł miesięcznie od osoby zamiast obowiązującej do tej pory kwoty 18,60 zł. Osoba, która zechce od 1 maja segregować odpady zaoszczędzi 3,60 zł.

W związku z powyższą zmianą informujemy, iż zgodnie z art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13.09.1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw każdy właściciel nieruchomości otrzyma pisemne zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w złożonej wcześniej deklaracji. Wobec tego, mieszkańcy nie mają obowiązku składania nowych deklaracji. Nowe deklaracje należy złożyć do urzędu gminy w przypadku np.: zmiany ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość lub zmiany sposobu segregacji (z nieselektywnej na selektywną).
Zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach opłaty za odpady są wykorzystywane tylko i wyłącznie na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami określonych w tej ustawie. Gmina nie może przeznaczyć tych środków na inne zadania niezwiązane z odpadami komunalnymi. Zakaz wykorzystywania środków z opłat za odpady na inne cele wynika wprost z zapisów art. 6r ust.1aa ustawy tzw. „śmieciowej”.
Warto przypomnieć, że gmina z opłat wnoszonych przez mieszkańców w formie opłaty śmieciowej musi sfinansować koszty funkcjonowania systemu odpadów komunalnych, czyli koszty odbioru odpadów od mieszkańców, transportu i zagospodarowywania, ale także likwidację ”dzikich wysypisk”, które coraz częściej pojawiają się na terenie Gminy Legnickie Pole - stwierdza Wójt Gminy- Henryk Babuśka. Nie ukrywam, że rozważaliśmy możliwość dopłat mieszkańcom do podatku śmieciowego. Niestety ustawa śmieciowa wyklucza takie dopłaty z budżetu gminy, tak jak to ma miejsce w naszej gminie w przypadku ścieków i wody – podsumowuje wójt Babuśka.
W chwili obecnej odbiór tony odpadów w RIPOKu w Legnicy wynosi blisko 300 zł. Ta cena sporo w ostatnim czasie wzrosła. Gmina Legnickie Pole musi korzystać z usług tego RIPOK-u, ponieważ nakazują to zapisy Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego - dodaje zastępca wójta - Krzysztof Duszkiewicz.