KOMUNIKAT dot. unieważniania dowodów osobistych

Z dniem 1 stycznia 2009 r. zmieniają się przepisy ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych w zakresie unieważniania dowodów osobistych Z dniem 1 stycznia 2009 r. zmieniają się przepisy ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych w zakresie unieważniania dowodów osobistych.

Posiadacz dowodu osobistego ma obowiązek złożenia wniosku o wymianę dokumentu w terminie 14 dni od daty zmiany danych zawartych w dowodzie (dane osobowe i adresowe) a w przypadku osób przebywających za granicą – w terminie 3 miesięcy. Dowód zostanie unieważniony z dniem odbioru dowodu osobistego wydanego w miejsce poprzedniego.

Osoby, które nie złożą wniosku o wymianę dowodu osobistego w ustawowym terminie będą miały unieważniony dowód osobisty z urzędu po upływie:

  • 3 miesięcy od zmiany danych – obywatele polscy zamieszkali na terytorium RP
  • 4 miesięcy od zmiany danych – obywatele polscy przebywający za granicą

Unieważnienie następuje również z dniem:

  • zawiadomienia o utracie, zniszczeniu dowodu osobistego
  • przekazania go przez osobę trzecią
  • utraty obywatelstwa polskiego
  • zgonu posiadacza dowodu osobistego
  • z dniem upływu ważności dowodu osobistego ( w tym przypadku o wymianę dowodu osobistego należy wystąpić nie później niż na 30 dni przed upływem terminu ważności)