Ostatnia w 2008 roku sesja Rady Gminy Legnickie Pole

Ostatnia w 2008 roku sesja Rady Gminy Legnickie Pole odbędzie się w dniu 29 grudnia 2008r. o godz. 1000 w sali Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Legnickim Polu Ostatnia w 2008 roku sesja Rady Gminy Legnickie Pole odbędzie się w dniu 29 grudnia 2008r. o godz. 1000 w sali Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Legnickim Polu.

Porządek obrad przewiduje :

  • Projekty uchwał w sprawach:
    • zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości i zasad pobierania diet przez radnych Rady Gminy Legnickie Pole oraz sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych
    • zmian w budżecie gminy
  • Interpelacje radnych oraz zapytania sołtysów i zaproszonych gości
  • Informacja o działalności Wójta w okresie międzysesyjnym, w szczególności z wykonania uchwał rady
  • Przyjęcie planu pracy rady gminy Legnickie Pole na 2009 r.
  • Przyjęcie planu pracy komisji rewizyjnej rady gminy na 2009 r.
  • Odpowiedzi na interpelacje i zapytania