KONTAKTYU

Sesja Rady Gminy

W najbliższą środę 30 czerwca 2010 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Legnickim Polu odbędzie się kolejna Sesja Rady Gminy. Rozpocznie się ona o godz.: 8.00. Podczas Sesji przedstawione zostanie między innymi sprawozdanie z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.
Porządek obrad przewiduje:
1.Interpelacje radnych oraz zapytania sołtysów i zaproszonych gości.
2.Informacja o działalności Wójta w okresie międzysesyjnym, w szczególności z
   wykonania uchwał Rady Gminy.
3.Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Legnickim Polu
    za 2009 rok.
4.Sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej –
   Gminnej Przychodni Zdrowia w Legnickim Polu.
5.Projekty uchwał w sprawach:
   1)zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy
      Legnickie Pole,
    2)szczegółowego sposobu konsultacji podejmowanych uchwał w zakresie działalności
       pożytku publicznego z gminną radą działalności pożytku publicznego lub
       organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzacymi działalność
       pożytku publicznego,
     3)przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego
        zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,
     4)przyjęcia dotacji,
     5)przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości na lata 2010-2014 dla wsi Legnickie Pole,
     6)zmiany w budżecie Gminy na 2010 rok.
6.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

Aktualne informacje na temat jakości powietrza w Legnickim Polu