Radni za udzieleniem absolutorium !

Image29 kwietnia odbyła się Sesja Rady Gminy Legnickie Pole. Głównym tematem sesji było udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy za 2009r. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - Witold Lalak oraz Skarbnik Gminy - Agnieszka Koryś przedstawili radnym pozytywne opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu. Po serii pytań i dyskusji Radni jednogłośnie podjęli uchwałę o udzieleniu Wójtowi absolutorium.
Podczas Sesji Radni zajmowali się również sprawozdaniem finansowym Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu, sprawozdaniem z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2009, a także zestawem uchwał w sprawie podziału Gminy na okręgi wyborcze.
 

Aktualne informacje na temat jakości powietrza w Legnickim Polu