Podsumowanie

Image  W dniu 21 grudnia 2009 r. o godz. 10:00 w Sali Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu odbyła się konferencja podsumowująca Projekt Systemowy „Przez Aktywność do Sukcesu” realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnickim Polu w ramach  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Przybyłych gości serdecznie powitała Kierownik GOPS Agata Kalinka.
Następnie zgromadzeni na sali goście mieli możliwość obejrzenia prezentacje multimedialną z przebiegu realizacji projektu. W ramach projektu pozyskano środki finansowe z przeznaczeniem na aktywną integrację skierowaną do osób bezrobotnych korzystających z pomocy społecznej w wieku aktywności społecznej. Program projektu obejmował kursy i szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe i umożliwiające nabycie nowych umiejętności, usługi o charakterze edukacyjnym, społecznym i zawodowym mające na celu wsparcie mobilności, zwiększenie umiejętności zarządzania domowym budżetem i prowadzenia gospodarstwa domowego. Konferencja była również dobrym momentem na szczególne podziękowanie osobom zaangażowanym w realizację projektu. Wójt Gminy Legnickie Pole Aleksander Kostuń dziękując za zaproszenie pogratulował tegorocznym beneficjentom projektu uzyskanych wyników. Stwierdził w swoim przemówieniu: „ że nie tylko ważne są kursy zawodowe, ale także spotkanie z drugim człowiekiem". Dziękował za profesjonalne podejście do tego projektu przez samych uczestników a także przez zespół projektowy. Jak stwierdził: „ są w GOPS-ie ludzie, którzy nie szukają poklasku i zawsze są gotowi do niesienia pomocy innym. Swoją pracę wykonują rzetelnie i z wielkim zaangażowaniem...". Po przemówieniu Wójta nastąpiło uroczyste wręczenie zaświadczeń i dyplomów potwierdzających zdobyte kwalifikacje podczas udziału w Projekcie Systemowym „Przez Aktywność do Sukcesu” siedmiu beneficjentom.  Na zakończenie jego uczestnicy podzielili się swoimi wrażeniami. Uczestnicy spotkania zostali podjęci poczęstunkiem i otrzymali gadżety z logo projektu. Podsumowując realizacje projektu można powiedzieć iż było to wielkie wyzwanie dla całego Ośrodka Pomocy Społecznej. Realizacja projektu wymagała bowiem wielkiego zaangażowania, nakładu pracy, odpowiedzialności, wytrwałości tak od pracowników GOPS jak również od osób w nich uczestniczących. Czy warto było? Tak warto było – nie ma trudniejszej a jednocześnie najefektywniejszej inwestycji, od inwestycji w CZŁOWIEKA.


Aktualne informacje na temat jakości powietrza w Legnickim Polu