Zakaz używania fajerwerków

ImageWojewoda Dolnośląski wydał rozporządzenie w sprawie ograniczeń w używaniu materiałów i wyrobów pirotechnicznych, które obwiązuje do dnia 14 lutego 2010 roku. W powyższym rozporządzeniu zakazuje się używania materiałów, w miejscach publicznych i niepublicznych, mogących spowodować bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa dla życia, zdrowia i mienia.
Na terenie województwa dolnośląskiego zabrania się używania: 
  • materiałów lub mieszanin pirotechnicznych przewidzianych do wytwarzania efektów świetlnych, dźwiękowych, cieplnych, gazu, dymu lub kombinacji tych efektów; 
  • wyrobów zawierających jeden lub kilka materiałów pirotechnicznych, przeznaczonych do uzyskania efektów pirotechnicznych, w tym widowiskowych;
Osoby naruszające wyżej opisany zakaz podlegają karze grzywny w trybie i na zasadach określonych w przepisach prawa o wykroczeniach.
Powyższego zakazu nie stosuje się, jeżeli użycie wymienionych w nim przedmiotów następuje na warunkach wynikających z ustawy z dnia 20 marca 2009r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. nr 62, poz. 504).


                                            Kliknij 

Aktualne informacje na temat jakości powietrza w Legnickim Polu