Uczeń na wsi

Gmina Legnickie Pole bierze udział w pilotażowym programie "UCZEŃ NA WSI" obszar A. Program ten ma na celu pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminę Legnickie Pole. Realizowany jest przy Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wnioski o uzyskanie wsparcia należy składać do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w terminie od 02.09.2009 r. do 30.09.2009 r.
O dofinansowanie kosztów nauki w ramach programu może ubiegać się osoba niepełnosprawna, która:
-posiada ważne orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
-pobiera naukę w szkole podstawowej, gimnazjum lub w szkole ponadgimnazjalnej
(z wyłączeniem szkoły policealnej)
-posiada stałe zameldowanie na terenie gminy wiejskiej, na terenie, której znajdują się wyłącznie wsie lub gminy miejsko-wiejskiej, na terenie, której znajdują się wyłącznie wsie oraz miasta do 5 tys. mieszkańców
-posiada średnie miesięczne dochody brutto przypadającego na jednego członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym w wysokości 1531,20 zł
W przypadku niepełnosprawnych dzieci i młodzieży do lat 18 uprawnionym do ubiegania się o przyznanie dofinansowania kosztów nauki w ramach obszaru A programu jest rodzic lub opiekun prawny.
Przyznana ze środków PFRON pomoc finansowa dla Wnioskodawcy, w ramach programu, może obejmować następujące koszty:
- zakupu przedmiotów ułatwiających lub umożliwiających naukę
- uczestnictwa w zajęciach mających na celu podniesienie sprawności fizycznej lub psychicznej (w tym wakacyjne obozy rehabilitacyjne)
- związane z dostępem do Internetu (instalacja i abonament),
- kursów doszkalających w zakresie programu nauczania oraz kursów językowych (w przypadku kursów organizowanych poza miejscem zamieszkania ucznia, dofinansowaniu mogą podlegać również koszty dojazdu, zakwaterowania, wyżywienia)
- wyjazdów organizowanych w ramach zajęć szkolnych
W przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych przyznana pomoc finansowa może obejmować dodatkowo następujące koszty:
- opłaty za naukę (czesne)
- zakwaterowania (gdy uczeń pobiera naukę poza miejscem stałego zamieszkania)
- dojazdów do szkoły.
Wysokość pomocy finansowej ze środków PFRON nie może przekroczyć:
- w przypadku ucznia szkoły podstawowej lub gimnazjum - kwoty 2000 zł w ciągu jednego roku szkolnego
- w przypadku ucznia szkoły ponadgimnazjalnej bez obowiązku uiszczania czesnego - kwoty 3000 zł w ciągu jednego roku szkolnego
- w przypadku ucznia szkoły ponadgimnazjalnej zobowiązanego do uiszczania opłat za naukę (czesnego) - kwoty 4000 zł w ciągu jednego roku szkolnego
Szczegółowe informacje oraz druki wniosków dostępne są w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Legnickim Polu Plac H. Pobożnego nr 6 pod nr tel. 076 85-82-823

Aktualne informacje na temat jakości powietrza w Legnickim Polu