Fundusz alimentacyjny

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy, który trwać będzie od 01.10.2009r. do 30.09.2010r. będą przyjmowane od
1 września 2009r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Legnickim Polu, pl. H. Pobożnego 6.
Świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje, jeżeli dochód w rodzinie w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 725 zł. Świadczenie przysługuje osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku, gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, lub w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności - bezterminowo. Świadczenia z funduszu przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł.
 
Do wniosku należy dołączyć:
- zaświadczenie z urzędu skarbowego o wysokości dochodów za rok 2008,
- zaświadczenie organu gminy lub nakaz płatniczy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażone w hektarach przeliczeniowych,
- zaświadczenie ze szkoły w przypadku, gdy dziecko ukończyło 18 rok życia,
- kserokopia dowodu osobistego,
- kserokopia aktów urodzenia dzieci,
- wyrok sądu zasądzający alimenty,
- wysokość otrzymanego stypendium w 2008 roku,  
- dokument określający wysokość utraconego bądź uzyskanego dochodu.
Zainteresowani rodzice mogą uzyskać wyczerpujących informacji dotyczących świadczeń z funduszu alimentacyjnego pod nr tel. 076-85-82-824 lub 076-85-82-823, a także osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach 700 - 1500 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Legnickim Polu, pl. H. Pobożnego 6.

Aktualne informacje na temat jakości powietrza w Legnickim Polu