Sesja rady gminy Legnickie Pole

Najbliższa sesja rady gminy Legnickie Pole odbędzie się w dniu 18 grudnia 2008r. o godzi. 9.00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Legnickim Polu Najbliższa sesja rady gminy Legnickie Pole odbędzie się w dniu 18 grudnia 2008r. o godzi. 9.00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Legnickim Polu.

Porządek sesji przewiduje:

 • Interpelacje radnych oraz zapytania sołtysów i zaproszonych gości
 • Informacja o działalności Wójta w okresie międzysesyjnym, w szczególności z wykonania uchwał rady
 • Informacja Wójta Gminy o wydanych decyzjach administracyjnych ustalających opłaty planistyczne na rzecz gminy Legnickie Pole
 • Projekty uchwał w sprawach:
  • zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia statutu Gminnej Przychodni Zdrowia w Legnickim Polu
  • uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2009
  • przyjęcia programu współpracy gminy Legnickie Pole z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2009 rok
  • o przystąpieniu do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów w gminie Legnickie Pole
  • o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru działki nr 305/3 (część) położonego we wsi Mikołajowice w gminie Legnickie Pole
  • uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 266/1 w obrębie wsi Koskowice w gminie Legnickie Pole
  • zmian w budżecie gminy na 2008r.
  • zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia i przystąpienia Gminy Legnickie Pole do Lokalnej Grupy Działania pn. Stowarzyszenie "Promocja - Integracja - Turystyka"
 • Odpowiedzi na interpelacje i zapytania