Sesja Rady Gminy Legnickie Pole

sesja rady gminyPrzewodniczący Rady Gminy Legnickie Pole Dariusz Szczerba pragnie poinformować, że w dniu 20 grudnia 2018r. o godzinie 9.00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Legnickim Polu przy ulicy Benedyktynów 7 odbędzie się sesja Rady Gminy Legnickie Pole.

Porządek sesji przewiduje:
1. Interpelacje i zapytania radnych oraz zapytania zaproszonych gości.
2. Informacja o działalności Wójta w okresie międzysesyjnym, w szczególności z wykonania uchwał Rady Gminy.
3. Przyjęcie uchwał w sprawach:
   1) zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Legnickie Pole obszaru strefy gospodarczej Nowa Wieś Legnicka,
   2) ustanowienia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok,
   3) przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021,
   4) określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,
   5) podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do nieodpłatnego korzystania z pomocy w formie dożywiania w ramach wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,
   6) zatwierdzenia programu naprawczego Gminnej Przychodni Zdrowia w Legnickim Polu,
   7) powołania Rady Społecznej przy Gminnej Przychodni Zdrowia w Legnickim Polu,
   8) zmian w budżecie gminy,
   9) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2027,
  10) zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Legnickie Pole na 2019 rok,
  11) zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Legnickie Pole na 2019 rok.
4. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.