Sesja Rady Gminy Legnickie Pole

sesja rady gminyZawiadamiam, że w dniu 30 listopada 2018r. o godzinie 9.00 odbędzie się II sesja Rady Gminy Legnickie Pole.
Sesja odbędzie się w sali Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Legnickim Polu przy ulicy Benedyktynów nr 7.

Porządek sesji przewiduje:
1. Interpelacje Radnych oraz zapytania Sołtysów i zaproszonych gości.
2. Informacja o działalności Wójta w okresie międzysesyjnym, w szczególności z wykonania uchwał Rady Gminy.
3. Informacja o analizie oświadczeń majątkowych złożonych Przewodniczącemu Rady Gminy Legnickie Pole.
4. Informacja o analizie oświadczeń majątkowych złożonych Wójtowi Gminy Legnickie Pole.
5. Przyjęcie uchwał w sprawach:
  1) ustalenie składu liczebnego stałych Komisji Rady Gminy,
  2) powołania przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Legnickie Pole,
  3) uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Legnickie Pole,
  4) powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Legnickie Pole,
  5) powołania Komisji Rolnictwa, Ekologii i Gospodarki Przestrzennej Rady Gminy Legnickie Pole,
 6) powołania Komisji Finansów, Inwestycji i Gospodarowania Mieniem Komunalnym Rady Gminy Legnickie Pole,
  7) powołania Komisji ds. Społecznych,
  8) zmian w budżecie gminy,
  9) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2027,
10) przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Legnickie Pole z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok,
11) ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Legnickie Pole.
6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

Przewodniczący Rady Gminy Legnickie Pole
Dariusz Szczerba