Pomoc rolnikom w Gminie Legnickie Pole

wójtWójt Gminy Legnickie Pole Henryk Babuśka, mając na uwadze wysokość szkód, jakie wystąpiły w gospodarstwach rolnych na terenie naszej gminy, przygotował projekt uchwały w sprawie udzielenia ulgi w podatku rolnym w postaci umorzenia podatku rolnego za jeden kwartał 2018 roku. Rolnicy, którzy opłacili podatek w całości za rok bieżący, będą mogli wnioskować o umorzenie podatku rolnego za jeden kwartał w 2019 roku.

Tegoroczna pogoda wyrządziła ogromne straty, którym nie można było zapobiec. Niskie zbiory poważnie wpłynęły na kondycję finansową wszystkich rolników, dlatego uznałem, że należy zrobić wszystko, by złagodzić negatywne skutki suszy. Uchwała zostanie przedłożona na kolejnej sesji Rady Gminy, a więc już nowym Radnym. Wnioski o umorzenie podatku przyjmowane są na bieżąco w Urzędzie Gminy – mówi Wójt Gminy Legnickie Pole Henryk Babuśka.

Ulga stosownie do art. 13f ust. 2 ustawy o podatku rolnym, stanowi pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, o której mowa w Rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym.
Wnioski można składać w Urzędzie Gminy w Legnickim Polu w pokoju nr 7. Do wniosku należy dołączyć:
- wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, o pomocy de minimis w rolnictwie oraz o pomocy de minimis w rybołówstwie, jakie wnioskodawca otrzymał w roku, w którym ubiegał się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go latach lub - oświadczenie o wielkości pomocy de minimis, o pomocy de minimis w rolnictwie oraz o pomocy de minimis w rybołówstwie, jakie otrzymał w tym okresie, lub oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
- informacje określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 roku w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis, albo w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 roku w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.